Darování nemovitosti a darovací smlouva: Co si ohlídat – 2. díl

V této části se blíže podíváme na zápis do katastru nemovitostí, co dělat při darování nemovitosti s hypotékou, řekneme si, jak to chodí u převodu nemovitosti na nezletilé a za jakých podmínek je možné odvolat dar. Jakou roli hraje katastr nemovitostí? Byty, domy, pozemky a další nemovitosti se evidují ve veřejném seznamu, který se jmenuje katastr nemovitostí. K převodu vlastnického práva k darované nemovitosti (stejně jako při zřízení služebnosti) nedochází uzavřením darovací smlouvy, ale až následným vkladem do katastru. K tomu je potřeba doručit místně příslušnému katastrálnímu úřadu: darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy všech účastníků, podepsaný návrh na vklad, případně další listiny při specifických převodech […]

V této části se blíže podíváme na zápis do katastru nemovitostí, co dělat při darování nemovitosti s hypotékou, řekneme si, jak to chodí u převodu nemovitosti na nezletilé a za jakých podmínek je možné odvolat dar.

Jakou roli hraje katastr nemovitostí?

Byty, domy, pozemky a další nemovitosti se evidují ve veřejném seznamu, který se jmenuje katastr nemovitostí. K převodu vlastnického práva k darované nemovitosti (stejně jako při zřízení služebnosti) nedochází uzavřením darovací smlouvy, ale až následným vkladem do katastru. K tomu je potřeba doručit místně příslušnému katastrálnímu úřadu:

  • darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy všech účastníků,
  • podepsaný návrh na vklad,
  • případně další listiny při specifických převodech (např. geometrický plán při darování pozemku, který vznikl rozdělením původní parcely na více částí, anebo souhlas banky s převodem při darování nemovitosti s hypotékou).

Návrh na vklad je speciální formulář, do kterého dnes již výhradně elektronicky vyplňujeme:

S podáním návrhu na vklad je spojena povinnost zaplatit správní poplatek 2.000,- Kč. Dárce a obdarovaný se musí dohodnout, kdo jej uhradí, případně zda jej uhradí např. každý z jedné poloviny. Správní poplatek se nevrací ani v případě, že katastrální úřad objeví ve smlouvě nebo návrhu na vklad chyby, pro které vklad zamítne. Využijete-li náš balíček právních služeb pro darování nemovitosti, máte jistotu, že katastrální úřad návrh nezamítne a nepřijdete o svoje peníze.

Darování nemovitosti s hypotékou

Nabízí se dotaz, zda je možné darovat nemovitost, na které vázne zástavní právo banky a související zákazy zcizení a zatížení. Možné to je. Banka však musí předem udělit souhlas s převodem, což většinou nebývá problém. Počítejte však, že bude nutné vyřešit, co se s hypotékou stane.

V úvahu připadá jednorázové splacení nebo převedení hypotéky na obdarovaného. Možný je i převod na obdarovaného s tím, že hypotéku bude dál splácet dárce. Vždy záleží na domluvě s bankou a dárcem. Mějte však na paměti, že pokud na nemovitosti vázne hypotéka, banka se může v případě nesplácení úvěru uspokojit na vašem bytě, domě nebo pozemku. Teoreticky tak můžete o nemovitost získanou darem přijít, ačkoliv se vás původní úvěr vůbec netýkal.

Chcete se na cokoliv zeptat? Využijte naši službu online konzultace. Zavoláme si a probereme vše, co vás zajímá. Navrch od nás dostanete bonus v podobě kreditu na právní služby.

Převod s nezletilým musí posvětit soud

Zpozornět musíte v případě, kdy na jedné straně darovací smlouvy stojí nezletilý (typicky půjde o obdarovaného). Nejenže za něj bude uzavírat smlouvu a podepisovat návrh na vklad zákonný zástupce (většinou rodiče), ale navíc bude třeba následně předložit darovací smlouvu ke schválení opatrovnickému soudu. Vzhledem k tomu, že nabytím daru nezletilý získává majetek, soud většinou převod schválí, a následně je možné podat návrh na vklad do katastru.

Nelze přesně odhadnout, jak dlouho bude soudu trvat, než darování nezletilému (ne)schválí. Většinou půjde o nižší jednotky měsíců, ale existují i případy, kdy soud darovací smlouvu „posvětil“ i s více než půlročním odstupem od podání návrhu.

Za jakých podmínek lze odvolat dar?

Po darování nemovitosti se může stát, že se dárce a obdarovaný nepohodnou. Dárce poté hrozí obdarovanému, že dar odvolá tak jako v níže uvedeném příkladu:

Paní Milada bydlí ve městě, kde má v blízké vzdálenosti obchod, lékaře i park na procházky. Již neměla síly starat se o svoji chalupu na samotě u lesa, a proto se rozhodla darovat ji vnučce Dominice.

Několik měsíců po přepisu chalupy na Dominiku se dárkyně s obdarovanou dostaly do sporu. Miladě vadilo, že ji Dominika nenavštěvuje, na chalupě pořádá každý víkend večírky pro přátele, a navíc vyhodila památeční nábytek po prababičce. Milada začala hrozit Dominice, že dar z těchto důvodů odvolá a „vezme si chalupu zpátky“.

Co myslíte? Byla k tomu Milada oprávněna?

Je pravda, že občanský zákoník umožňuje odvolání daru, a to ze dvou důvodů:

  • pro nouzi, a
  • pro nevděk.

Může se stát, že se dárce předem vzdá práva odvolat dar (ať už pro nouzi nebo nevděk). Takové ustanovení je však neúčinné, tj. nemá žádné právní důsledky.

Odvolání daru pro nouzi

Odvolání daru je možné v okamžiku, kdy dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu sebe nebo osoby, k níž je dle zákona povinen (např. dítěte). Dárce může v takové situaci dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu (nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k nutné výživě). Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. To znamená, že obdarovaný nemusí dar vrátit, když např. začne dárci posílat peníze na nutnou výživu.

Právo odvolat dar pro nouzi nepřechází na dárcovy dědice. Pokud však dárce neuplatnil právo odvolat dar, může dotyčný, kterému je dárce dle zákona povinen výživou (např. dítě), požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

Právo odvolat dar pro nouzi nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (např. tím, že propadl hazardu, prohrál všechny peníze a přišel o zaměstnání).

Odvolání daru pro nevděk

Odvolání daru je možné také v situaci, kdy obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil dárci (nebo v odůvodněných případech osobě blízké obdarovanému – např. manželovi dárce) tak, že zjevně porušil dobré mravy (a dárce to obdarovanému neprominul!). Tím se rozumí např. trestný čin obdarovaného spáchaný vůči dárci (osobě blízké obdarovanému). Za porušení dobrých mravů v této souvislosti nelze považovat chování, kdy obdarovaný dárce nenavštěvuje nebo nemovitost zrekonstruoval k nelibosti dárce.

Dárce má požadovat vydání celého daru. Pokud to není možné (např. obdarovaný již nemovitost prodal, zboural apod.), může dárce po obdarovaném požadovat zaplacení jeho obvyklé ceny.

V případě nevděku přechází právo odvolat dar na dárcovy dědice za předpokladu, že obdarovaný zabránil dárci v odvolání daru nebo v tom dárci zabránila vyšší moc (např. smrt). Dárce může odvolat dar pro nevděk:

  • do 1 roku ode dne, co mu obdarovaný ublížil, nebo
  • pokud se o tom dozvěděl později, tak do 1 roku ode dne, kdy se o důvodu pro odvolání daru dozvěděl.

Dědic dárce může odvolat dar nejpozději do 1 roku od smrti dárce.

Pokud dárce nebo dědic dárce odvolají dar déle než v uvedených lhůtách a obdarovaný nedodržení lhůty namítne, soud k odvolání daru nepřihlédne.

Co z toho plyne?

Úspěšné odvolání daru je v současné praxi výjimečné a pamatuje skutečně na krajní situace. V uvedeném příkladu by Milada s odvoláním daru nebyla úspěšná, protože se nedostala ani do nouze, ani se vůči ní Dominika nedopustila trestného činu nebo jinak vážného nevděku ve smyslu občanského zákoníku.

Přečtěte si více:

1. díl

3. díl

Autory článku jsou Tomáš Rezler a Ilona Černochová

0 komentářů

Řešíte něco podobného? Pomůžeme vám.

Specializujeme se výhradně na právo nemovitostí. Ve smlouvách tak umíme najít důležité nuance a souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé. Postaráme se o to, aby na vás nikdy nevyskočil onen pověstný “ďábel ukrytý v detailu”.

Vyberte si nevhodnější službu,
domluvte rychlou konzultaci nebo nám prostě napište.

JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

V advokacii jsem 15 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Píši odborné publikace i popularizační články, konzultuji kolegům advokátům a xxx. Napište mi na e-mail poptavka@realitniadvokati.cz, případně přes kontaktní formulář. Zaručím se vám, že vše klapne na první dobrou.

Rychlá online konzultace