« Zpět na seznam slovíček

Územní souhlas je bezpochyby nejrychlejší a nejjednodušší způsob schvalování stavebních záměrů, ale zákon přesně specifikuje, za jakých podmínek ho lze použít. Místo územního rozhodnutí (stavebního povolení) stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zároveň platí, že se nesmí jednat o případ, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Zákon nabízí přesný výčet záměrů, o které se může jednat – např. stavební záměry, které v dalším stadiu nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ohlašované stavby, jejich změny a zařízení, změny staveb nebo změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku o určité výměře apod.

Územní souhlas je vydáván mimo správní řízení, nelze tedy podat námitky či připomínky.

Stavebník však musí k oznámení záměru přiložit souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním záměrem přímo dotčeno, tedy jedná se o souhlas všech sousedů.

Stavební úřad následně posuzuje splnění všech zákonných podmínek a do 30 dnů od podání oznámení vydá územní souhlas.

V případě že podmínky nejsou splněny, nařídí stavební úřad usnesením konání územního řízení.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace