« Zpět na seznam slovíček

Adhezní smlouvy jsou smlouvy, ve kterých podmínky určí pouze jedna strana a druhá strana (slabší strana) nemá skutečnou možnost tyto podmínky ovlivnit a vyjednávat o svých právech a povinnostech. Druhá strana může buď smlouvu přijmout nebo odmítnout (ve smyslu principu „take it or leave it“). Proto se druhá strana považuje za slabší stranu v rámci toho smluvního styku. Tyto smlouvy se používají zejména ve firmách, kde se vyskytuje velký počet standardizovaných smluv. Často jsou to různé formulářové smlouvy, které uzavírají primárně spotřebitelé, např. smlouva o dodávce energie nebo o sjednání úvěrů atd.  Občanský zákoník poskytuje slabší smluvní straně zvláštní ochranu a  chrání jí tak, že pro každou ve smlouvě obsaženou spotřebitelskou doložku vždy platí:

  1. Odkazuje-li smlouva na podmínky uvedené mimo vlastní tělo smlouvy, je platná smlouva pouze tehdy, byla-li slabší smluvní strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát (pozn. obchodní podmínky jsou součástí smlouvy);
  2. Jestliže doložku obsaženou ve smlouvě lze přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo je-li pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná pouze tehdy, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen:
    • „Smluvní ujednání musejí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti než okolní text.“
    • Slabší smluvní strana musí být schopna pochopit, co jednotlivá slova v souhrnu textu znamenají.
  3. Pokud je doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem pro slabší stranu bez rozumného důvodu zvláště nevýhodná (např. odchyluje s od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech), je neplatná.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace