« Zpět na seznam slovíček

Advokátem je osoba, která je oprávněna poskytovat právní služby za úplatu spočívající mimo jiné v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních rad, obhajoba v trestněprávních věcech, sepisování listin a celé řadě souvisejících činností. Advokát je oprávněn poskytovat právní služby ve všech oborech práva. Neplatí ale automaticky, že každý, kdo má právní vzdělání, je zároveň advokátem. Ten, kdo je právník, není automaticky advokát. Viz definice pojmu Právník.

Pro výkon advokacie je podmínkou zápis v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou (ČAK). Do seznamu advokátů ČAK zapíše na základě písemné žádosti pouze toho, kdo splňuje tyto následující podmínky: má plnou svéprávnost, je bezúhonný, získal vysokoškolské právnické vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice, vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, složil advokátní zkoušku a složil advokátní slib.

Skutečnost, zda se jedná o advokáta, lze jednoduše ověřit na následující adrese: http://vyhledavac.cak.cz/

Vedle advokátů mohou totiž právní služby poskytovat také například notáři nebo soudní exekutoři a jiná podobná povolání. Zastupovat účastníka řízení může také tzv. obecný zmocněnec. Jedná se o zástupce v řízení před soudem či jiným orgánem, který ale nemůže zastupovat opakovaně, protože by se pak mohl dopouštět tzv. pokoutného výkonu advokacie.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace