« Zpět na seznam slovíček

Pozemek lze rozdělit v rámci jeho převodu tedy tak, že oddělená část se rovnou zapíše do vlastnictví nové osoby. Ale je možné pozemek rozdělit a přitom všechny jeho části ponechat v rukou původního vlastníka. Druhý postup je typický například pro rozparcelování velké stavební plochy na menší, kdy zájemci o koupi budou oslovování až následně.

O vydání souhlasu s dělením pozemku je třeba zažádat obec a stavební úřad, a to podáním žádosti na formuláři dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Přílohou žádosti bude katastrální mapa s daným pozemkem, s nově vyznačenými hranicemi rozdělených pozemků a s vyznačeným přístupem na tyto pozemky z veřejné komunikace.

Po udělení souhlasu je třeba nechat profesionálem vyhotovit geometrický plán, do nějž geodet přesně zanese nové hranice a výměry pozemků. Všechny listiny se následně podají na katastrální úřad spolu s vyplněným návrhem na vklad.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace