« Zpět na seznam slovíček

Kontrahent nebo-li kontraktor je osoba (fyzická i právnická), která projeví svou vůli prostřednictvím právního jednání, které směřuje ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Ve světě realit bude takovým právním jednání nejčastěji uzavření kupní, darovací nebo nájemní smlouvy.

Kontrahent je tedy smluvní stranou příslušné smlouvy a může být ve smlouvě označen jako kupující či prodávající (ve smlouvě kupní), dárce či obdarovaný (ve smlouvě darovací) nebo nájemce či pronajímatel (v nájemní smlouvě).

Kontrahentem může být v podstatě kdokoliv, kdo má právní subjektivitu (fyzické osoby vždy, právnické osoby po svém vzniku) a je plně svéprávný. Nezletilí a osoby omezené ve svéprávnosti mohou jednat samostatně pouze v záležitostech přiměřených jejich rozumové a volní vyspělosti, respektive v rozsahu, v jakém nebyly omezeny na svéprávnosti.

Kontrahent musí být ve smlouvě vždy náležitě identifikován jménem a ideálně i bydlištěm a datem narození, případně rodným číslem. Podpisy všech kontrahentů musí být úředně ověřeny minimálně na jednom vyhotovení smlouvy, která bude předkládána katastru nemovitostí za účelem provedení vkladu, a to i v případech, kdy nedochází k převodu vlastnického právo k nemovitosti (např. při zřízení věcného břemene nebo zástavního práva).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace