« Zpět na seznam slovíček

Legalizace neboli ověření podpisu je úkon, k němuž jsou oprávněni všichni notáři, matriky na obecních úřadech, pobočky CzechPoint (https://www.czechpoint.cz/public/) nebo advokáti při ověřování podpisů na listinách, které sami sepsali.

Legalizace podpisu je nutná u všech účastníků smlouvy o převodu nemovitosti (kupní i darovací) a dále u všech ostatních smluv či prohlášení, která jsou předkládána katastru nemovitostí (zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene apod.).

Rovněž je nutná legalizace podpisu zmocnitele na plné moci, která zmocněnce opravňuje k podpisu některé z výše uvedených listin.

Naopak podpis na návrhu na zápis do katastru nemovitostí již úředně ověřen být nemusí.

Listinu lze podepsat buď přímo na místě před příslušným úředníkem (notářem), nebo ji přinést již podepsanou a na místě pouze uznat podpis na listině za svůj vlastní (pozor, tato možnost však nejde realizovat před advokátem).

Totožnost podepisující osoby je potřeba ověřit předložením občanského průkazu, případně cestovního pasu.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace