« Zpět na seznam slovíček

List vlastnictví (též LV) se zakládá v katastrálním území pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, které patří jednomu vlastníkovi, resp. spoluvlastníkům nebo manželům v SJM, ve shodném vlastnickém režimu. Jedná se o veřejnou listinu zapsanou v katastru nemovitostí, která se člení na části A, B, B1, C, D, E a F.

Část A obsahuje údaje o vlastnících a v případě spoluvlastnictví také velikost podílu. Část B obsahuje údaje o nemovitosti a vyznačuje se zde plomba pomocí písmene “P”. Část B1 obsahuje věcná práva ve prospěch nemovitosti či vlastníka, případně též skutečnost, že k užívání nemovitosti slouží další nemovitost v přídatném spoluvlastnictví. Část C obsahuje věcná práva zatěžující nemovitost. Část D obsahuje omezení převodu nemovitosti, plomby či upozornění. Část E obsahuje výčet listin, které jsou uloženy ve sbírce listin jako podkladové listiny k zápisu změny či vzniku vlastnického práva k nemovitosti. Část F obsahuje údaje pro daňové účely, typicky u zemědělských pozemků v této části naleznete údaj BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka).

Do LV (jeho neúplné verze) lze zdarma nahlížet na webových stránkách katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace