« Zpět na seznam slovíček

Notář je fyzická osoba s ukončeným právnickým vzděláním a s pětiletou praxí v notářské kanceláři, která vykonala notářskou zkoušku a vyhrála konkurz na obsazení notářského úřadu. Výkonem notářského úřadu pověřuje notáře stát, proto také pro činnost notáře platí přísnější podmínky než u advokátů (notář smí svou činnost vykonávat výlučně v ČR, musí mít české státní občanství a platí pro něho zákaz jiné výdělečné činnosti).

Seznam všech notářů je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru.

Notář by měl vždy vystupovat jako nestranný a poskytovat právní rady oběma (všem) stranám spravedlivě tak, aby mezi nimi následně nedošlo k budoucímu sporu.

U notáře lze sepsat různé druhy smluv (darovací, kupní, o zřízení věcného břemene, o úschově apod.), dále lze uspořádat záležitosti týkající se budoucího dědictví prostřednictvím dědické smlouvy či závěti (popř. listiny o vydědění), stejně tak lze uspořádat záležitosti manželského majetkového režimu (tzv. předmanželská smlouva či úpravy manželského majetkového režimu i v průběhu trvání manželství). Dále existuje řada listin z oblasti obchodního práva, které vyžadují formu notářského zápisu ze zákona (založení obchodní společnosti, některé změny ve společnostech a jejich zakladatelských dokumentech apod.)

V oblasti řízení o pozůstalosti (dědické řízení) notáři přímo vykonávají státem svěřenou pravomoc v roli tzv. soudního komisaře.

Mimo jiné lze u notáře ověřit listiny a podpisy.

Jedním z rozdílů oproti advokátům je také určení výše odměny za právní úkon, kdy u notářů platí, že za stejný úkon zaplatíte u každého notáře stejně, jelikož výše jejich odměny je stanovena notářským tarifem, od něhož se nelze smluvně odchýlit.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace