« Zpět na seznam slovíček

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění náležitostí dle zákona č. 358/1992 Sb., zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), charakter veřejné listiny. Pro některá právní jednání je forma notářského zápisu předepsána zákonem (např. založení s.r.o. či předmanželská smlouva).

Notářský zápis musí obsahovat určité údaje předepsané notářským řádem, kdy tyto údaje jsou například v následném soudním řízení brány jako stoprocentně platné (notářský zápis má jako veřejná listina vysokou důkazní sílu). Jedná se například o údaj o tom, kdy k právnímu jednání došlo, totožnost všech účastníků (popř. jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků), obsah právního jednání, v neposlední řadě ověření pravosti podpisů a další.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti dokonce slouží přímo jako exekuční titul, tedy má stejné účinky jako vykonatelné soudní rozhodnutí a lze ho předložit přímo exekutorovi k výkonu.

Co se týče realitního trhu, lze notářský zápis využít k sepisu kupní i nájemní smlouvy na nemovitost, nicméně se nejedná o zákonem vyžadovanou formu těchto smluv ale o dobrovolný nadstandard, který doporučujeme například při potřebě využití doložky vykonatelnosti při sepisu smlouvy s nedůvěryhodnou protistranou. Takových případů ovšem nebude v praxi mnoho.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace