« Zpět na seznam slovíček

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou zatížení řadou povinností a zákazů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), což může bránit realizaci stavebních či jiných záměrů vlastníka na pozemku.

Odnětí může být trvalé, tedy dojde k trvalé změně využití pozemku, nebo dočasné, kdy se pozemek uvolňuje pro jiné účely pouze na dobu uvedenou v rozhodnutí.

Žádost o odnětí podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít, v praxi to bude nejčastěji vlastník pozemku.

V rozhodnutí o odnětí je vždy uveden konkrétní záměr, k jehož uskutečnění bylo rozhodnutí vydáno, případně i doba, na kterou se odnětí stanoví, pokud je jen dočasné.

Důležité je, že platnost rozhodnutí o odnětí zaniká, nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato s využíváním pozemku k záměru, pro který bylo rozhodnutí vydáno, a také zaniká uplynutím lhůty, pokud bylo rozhodnutí vydáno jako dočasné. Po zániku rozhodnutí o odnětí se pozemek vrací k plnění funkcí lesa.

Po povolení odnětí je žadatel povinen ve většině případů zaplatit poplatek za odnětí, jehož výši stanovuje příloha lesního zákona. Poplatek za trvalé odnětí se platí jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace