« Zpět na seznam slovíček

Odstoupení od nájemní smlouvy je jednostranné právní jednání, kterým se ruší nájemní smlouva od počátku, tedy jako by ani nebyla uzavřena. Nový občanský zákoník neobsahuje speciální úpravu odstoupení od nájemní smlouvy, a tak lze k odstoupení přistoupit jednak, jestliže je to výslovně ujednáno v nájemní smlouvě a jednak, jestliže je naplněna zákonná podmínka pro odstoupení od smlouvy. Zákonnou podmínkou je přitom skutečnost, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace