« Zpět na seznam slovíček

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou lesní pozemky a dále zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.

Pozemky určenými k plnění funkcí lesa naopak nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak.

Pro vlastníky těchto pozemků platí povinnost chovat s k nim určitým způsobem dle zásad uvedených v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), především musí být účelně obhospodařovány a nesmí být využity k jiným účelům.

Při využití těchto pozemků musí být například zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí, nesmí být narušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích apod.

Pokud jsou tyto zákazy a povinnosti vlastníkovi pozemku překážkou v uskutečnění jeho záměru, existuje možnost požádat o výjimku, a to tak, že orgán státní správy lesů může rozhodnout na základě žádosti vlastníka pozemku nebo ve veřejném zájmu o udělení výjimky.

Druhou možností je žádost o odnětí pozemků plnění funkcí lesa, tedy kompletní uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace