« Zpět na seznam slovíček

Územní plán je dokument, který vzniká při územním plánování. Každý obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, resp. vydává ho zastupitelstvo obce v samostatné působnosti.

Územní plán je následně závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Zjednodušeně lze říct, že po nahlédnutí do územního plánu investor svatby zjistí, zda v daném území může stavět, případně jaké jsou podmínky pro výstavbu.

Do územního plánu a jiných dokumentů územního plánování lze zdarma nahlížet v úřední hodiny na příslušném městském úřadu nebo magistrátu, na stavebním úřadu nebo na krajském úřadu.

Při tvorbě územního plánu by měly být brány v potaz předpoklady pro udržitelný rozvoj území, dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, ochrana krajiny či ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace