« Zpět na seznam slovíček

Veřejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby a zařízení (infrastruktura dopravní či technická, občanské vybavení a veřejné prostranství) zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.

Do dopravní infrastruktury patří například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. Pod technickou infrastrukturu spadají například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu. Pod občanským vybavením si lze představit stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Pod veřejnou infrastrukturu spadají také veřejná prostranství, jejichž definici obsahuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kdy veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace