« Zpět na seznam slovíček

K doměření daně může dojít na základě výsledků daňové kontroly, při které se ukáže, že daňový subjekt zaplatil nižší daň, než měl povinnost zaplatit, a to až tři roky zpětně. Tedy například u daně z nemovitosti se prekluzivní lhůta počítá tři roky od konce zdaňovacího období, v němž daňová povinnost vznikla. Výjimečně může být daň doměřena za deset let zpětně.

Správce daně může také využít postup dle § 145 odst. 2 daňového řádu, kdy vyzve daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení bez zahájení daňové kontroly, pokud lze důvodně předpokládat, že daň bude doměřena.

Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně.

V případě doměření daně správcem daně zaplatí daňový subjekt kromě doměřené daně také úrok z prodlení a penále ve výši 20 % z doměřené daně.

Pokud se chce daňový subjekt sankci vyhnout, je možnost podat dodatečné daňové přiznání i dobrovolně. V takovém případě pak daňový subjekt zaplatí nad rámec doměřené daně pouze úrok z prodlení.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace