« Zpět na seznam slovíček

Nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas, ocitne se v prodlení. Věřitel pak může vymáhat splnění dluhu a je při splnění dalších podmínek dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. V případě, že jde o peněžitý dluh, může věřitel požadovat také úrok z prodlení. Méně často se ocitne v prodlení věřitel, a to v situaci, kdy od dlužníka nepřijme dlužné plnění nebo neposkytne dlužníkovi součinnost k plnění dluhu (např. ani přes opakovanou výzvu nesdělí informace o bankovním spojení za účelem úhrady dlužné částky). Osoba v prodlení (ať jde o dlužníka nebo věřitele) nese rovněž nebezpečí škody na věci (např. poškození pronajatého bytu).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace