« Zpět na seznam slovíček

EIA je zkratka z anglického Environmental Impact Assessment, a do češtiny se překládá jako posuzování vlivů na životní prostředí, které se v České republice provádí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzování vlivů na životní prostředí je tedy proces,který sestává z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Typicky teda stavební úřad musí před vydáním stavebního povolení vzít v potaz výsledek procesu EIA.

V rámci procesu EIA nejsou posuzovány všechny stavební záměry ale pouze stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Jedná se například o elektrárny (jaderné, větrné, vodní apod.), dálnice I. a II. třídy, čistírny městských odpadních vod, potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a směsí, zařízení k chovu drůbeže nebo prasat, některé průmyslové závody, nadzemní vedení elektrické energie, rekreační a sportovní areály, kempy a autokempy a mnoho dalších. U všech těchto záměrů jsou vyznačeny limity, při jejichž dosažení je nutné proces EIA zahájit, a to buď vždy nebo pouze pokud tak bude stanoveno ve zjišťovacím řízení, které případnému procesu EIA předchází. Pokud příslušné limitní hodnoty není dosaženo, jedná se o podlimitní záměr a není potřeba posuzovat jeho vliv na životní prostředí .

Evidence posuzovaných záměrů je dostupná na https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kde jsou zvěřejněny i všechny dokumenty související s procesem posuzování vlivů na životní prostředí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí nebo orgán kraje v přenesené působnosti (odbor životního prostředí).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace