« Zpět na seznam slovíček

Generální inhibitorium, resp. zákaz nakládání s majetkem je jedním z nejdůležitější důsledků nařízení exekuce.

Jedná se o institut, který plyne přímo ze zákona – exekučního řádu. Tento stanovuje, že povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce až po skončení exekučního řízení nakládat s veškerým svým majetkem. Právní úkon, kterým by povinný porušil tuto povinnost, může být neplatný. A to za předpokladu, že se neplatnosti soudní exekutor, resp. věřitel jeho neplatnosti dovolá. Pokud se tak nestane, platnosti právního úkonu nic nebrání.

Smyslem generálního inhibitoria je ochrana práv věřitelů pro případ, že by se dlužník snažil podvodně odvádět svůj majetek mimo dosah exekuce.

Dlužníci porušující generální inhibitorium se mohou následně potýkat s trestním stíháním, jelikož exekuční řád je zejména v tomto případě provázaný i s trestním zákoníkem, kdy neoprávněné nakládání, byť s vlastním majetkem může být kvalifikováno jako trestný čin porušování práv věřitelů atp.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace