« Zpět na seznam slovíček

Lesem je lesní porost (stromy a keře lesních dřevin) a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii ochranný les nebo les zvláštního určení, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon). 

Účelem hospodářského lesa je především produkce dřeva, ovšem nelze od lesa oddělit ani jeho jiné přirozené mimoprodukční funkce (půdoochrannou, vodohospodářskou, rekreační a další).

Pro hospodaření s lesy je stěžejním dokumentem lesní hospodářský plán, který mohou zpracovávat pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají k této činnosti licenci udělenou ministerstvem. Podle schváleného lesního hospodářského plánu je pak vlastník lesa povinen hospodařit. Plán by měl být nastaven tak, aby byl les trvale výnosný, a aby se v lese hospodařilo udržitelným způsobem, tedy jsou stanoveny horní limity pro těžbu dřeva nebo pravidla pro obnovu a výchovu nových porostů.

Vlastník lesa by měl přednostně vykonávat  těžbou nahodilou, tj. těžbu prováděnou za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených. 

Pro nestátní lesní majetky, které v rámci kraje nepřekročí plochu 50 hektarů, se vyhotovují lesní hospodářské osnovy.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace