« Zpět na seznam slovíček

Kupní smlouva na nemovitost je druhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc. Jde o právní titul k převodu vlastnického práva k nemovitosti na jinou osobu. Zákon stanovuje pro kupní smlouvu na nemovitost požadavek písemné formy. Kupní smlouvou na nemovitost se označuje smlouva uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato smlouva se používá při prodeji/koupi nemovitosti (kupní smlouva na pozemek, kupní smlouva na dům/byt/chatu…). Aby byla smlouva formálně platná, musí obsahovat následující náležitosti- 1) Údaje o smluvních stranách (jméno, příjmení, rodné číslo, doručovací adresa), 2) Údaje o převáděné nemovitosti, 3) Předmět smlouvy (koupě/prodej), 4) Kupní cena, 5) Práva vedlejších účastníků (zástavní práva, věcná břemena), 6) Datum a místo uzavření, 7) Úředně ověřené podpisy smluvních stran.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace