« Zpět na seznam slovíček

Lesní pozemky jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nachází lesní porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a dále pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon).

Aby bylo zajištěno zachování lesů, jelikož lesy plní řadu důležitých ekologických, vodohospodářských či klimatických funkcí, platí, že nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud lesní zákon nestanoví jinak.

Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Tyto povinnosti jsou stanoveny pro všechny osoby, bez ohledu na vlastnictví lesního pozemku.

Některé povinnosti jsou stanoveny navíc pro vlastníky lesních pozemků, jako například povinnost usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin.

Z výše uvedených povinností vyplývá, že lesní pozemky jsou chráněny, tedy nikdo (ani vlastník) nemůže les vykácet a začít pozemek využívat jinak. Pokud přesto vlastníkovi vznikne potřeba využívat lesní pozemek nebo jeho část trvale nebo dočasně jinak než lesní, je nutno podat žádost o odnětí na příslušný orgán státní správy lesů (odbor životního prostředí obce, kraje, případně ministestrvo). V případě povolení odnětí státní správa vyměří dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), žadateli poplatek za odnětí, který je žadatel povinen uhradit.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace