« Zpět na seznam slovíček

Předkupní právo je právo oprávněného (předkupníka) na to, aby mu vlastník věci tuto věc přednostně nabídl ke koupi, bude-li ji chtít prodat třetí osobě, a to za stejných podmínek. Předkupník může ale nemusí předkupního práva využít. Předkupní právo lze sjednat jako vedlejší ujednání v rámci kupní smlouvy nebo samostatnou smlouvou.

V průběhu posledních let se úprava předkupního práva několikrát změnila. Nejprve v době účinnosti starého občanského zákoníku (do 31. prosince 2013), měli obecně všichni spoluvlastníci v případě převodu nemovitosti předkupní právo k převáděnému podílu, a to jak u úplatného převodu (koupě), tak u bezúplatného (darování). Jedinou výjimkou, kdy se předkupní právo neuplatnilo, byl převod na osobu blízkou.

Od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník úpravu předkupního práva změnil a po uplynutí jednoleté přechodné doby s existencí zákonného předkupního práva spoluvlastníků nepočítal. Spoluvlastníci si mohli vzájemné předkupní právo sjednat pouze smluvně. Výjimku z pravidla, že spoluvlastníci předkupní právo nemají, zákonodárce zakotvil pro případ, že ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním). Předkupní právo v tomto případě mají spoluvlastníci při úplatném i bezúplatném převodu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.

Od 1.1.2018 však vstoupila v platnost novela, která se k existenci předkupního práva opět vrátila. Spoluvlastníci nemovitosti měli tedy opět při převodu podílu (úplatném i bezúplatném) předkupní právo. Výjimkou byl opět převod podílu na osobu blízkou. Novinkou bylo, že spoluvlastníci se mohli svého předkupního práva vzdát, přičemž vzdání se  mělo účinky i pro právní nástupce a informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se evidovala v katastru nemovitostí jako věcné právo.

Nyní, od 1.7.2020, se právní úprava předkupního práva vrací ke znění platnému v letech 2014-2018, tedy k původní verzi nového občanského zákoníku. V případě, že bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, mají ostatní spoluvlastníci  předkupní právo (u převodu úplatného i bezúplatného), a to po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví (to neplatí pro převody jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace