« Zpět na seznam slovíček

Příkazní smlouvou se dle právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce, a to poctivě, pečlivě podle svých schopností a osobně (svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám).

V průběhu plnění smlouvy podá příkazník příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převede na něj užitek z prováděného příkazu. Po kompletním provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování a přenechá mu veškerý užitek z obstarané záležitosti.

Odměnu za provedení příkazu poskytne příkazce příkazníkovi pouze v případě, byla-li ve smlouvě ujednána nebo je-li obvyklá, zejména vzhledem k příkazcovu podnikání. Příkazní smlouvu lze tedy sjednat i bezplatně.

Pokud odměna má být poskytnuta, musí být příkazníkovi proplacena i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti. To platí i v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět.

Někdy je potřeba k vykonání příkazu poskytnout příkazníkovi i plnou moc za účelem příslušného právního jednání. Není-li plná moc ve smlouvě obsažena, nenahrazuje ji ujednané převzetí povinnosti příkazce jednat jménem příkazníka.

Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření příkazní smlouvy, jednalo by se o tzv. nepřikázané jednatelství. Potom platí, že vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé.

Do 1.1.2014 bylo možné uzavřít mandátní smlouvu dle tehdejšího zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to mezi podnikateli, jestliže při vzniku závazkového vztahu bylo zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týkala jejich podnikatelské činnosti (zároveň zde spadala oblast uzavírání smluv mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace