« Zpět na seznam slovíček

Inženýrské sítě jsou považovány za liniové stavby, jelikož zasahují rozsáhlejší území, tedy jejich délka převažuje nad šířkou a výškou – vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení. Důležité je, že inženýrské sítě nejsou součástí pozemků, do kterých zasahují, což je výjimka z obecného pravidla občanského zákoníku, že stavba je součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Například přečerpávací stanice kanalizace je budovou tedy stavbou, která je součástí inženýrské sítě a proto není součástí pozemku, na kterém leží.

V souvislosti s tímto pravidlem potom vzniká v praxi potřeba zřídit služebnost (druh věcného břemene) inženýrské sítě, která zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se musí zdržet všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a umožní vstup na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.

Součástí služebnosti může být i  zřízení a udržování obslužného zařízení, tedy například výše zmíněné přečerpávací stanice kanalizace.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace