« Zpět na seznam slovíček

Při aplikaci výhrady vlastnického práva v rámci převodu nemovitosti dojde k tomu, že kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Výhradu vlastnického práva tedy lze považovat za způsob zajištění úhrady kupní ceny.

Kupující může nemovitost převzít a užívat dříve, současně má ale povinnost věc chránit před poškozením, zničením či ztrátou a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

U nemovitostí platí, že výhrada vlastnického práva působí vůči třetím osobám (např. věřitelům), jen byla-li zapsána do katastru nemovitostí.

V první fázi je tedy do katastru nemovitostí zapsána pouze výhrada vlastnického práva, ve druhé fázi po zaplacení kupní ceny má dojít k zápisu nového vlastníka. K tomu je potřeba, aby účastníci vkladového řízení předložili potvrzení o tom, že došlo k zaplacení kupní ceny – jednostranná kvitance vystavená prodávajícím, ve které bude označena předmětná nemovitost.

Výhradu vlastnického práva lze u převodu nemovitosti použít teprve od účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014, do té doby platila jen pro věci movité.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace