« Zpět na seznam slovíček

Vlastník nemovité věci si může v souvislosti s jejím převodem vymínit pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření, a to na dobu života nebo na dobu určitou. Smlouva o výměnku se uzavírá s nabyvatelem nemovité věci nebo je ujednání o zřízení výměnku přímo součástí převodní smlouvy (typicky kupní nebo darovací).

Výměnek může být zřízen jako reálné břemeno. Pak musí nabyvatel nemovité věci učinit  vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do katastru nemovitostí.

Výměnek vyhrazený manželům platí i po úmrtí jednoho z manželů. Právo na výměnek však nepřechází na výměnkářovy dědice.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace