« Zpět na seznam slovíček

Nemovitost může být vyvlastněna na základě zákona č. 184/2006 Sb.,  o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Jedná se typicky o situace, kdy má v daném území dojít ke stavbě železničního koridoru, dálnice a jiných veřejně prospěšných staveb. Někdy postačí pouze omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, například pro liniové stavby technické infrastruktury (nadzemní a podzemní vedení).

Stavební zákon stanoví, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury (včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel), veřejně prospěšné opatření (snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví), stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nebo o asanaci (ozdravění) území.

Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění se pak řídí výše zmíněným zákonem o vyvlastnění.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace