« Zpět na seznam slovíček

Nepovolená stavba je stavba, pro jejíž realizaci je stavebním zákonem vyžadováno povolení, a která byla provedena bez příslušného povolení. Dále se může jednat o stavbu prováděnou v rozporu se stavebním povolením, o provádění nepovolené změny dokončené stavby, či o zahájení stavby před nabytím právní moci stavebního povolení.

Pokud místně příslušný stavební úřad zjistí (na základě vlastního šetření nebo na základě upozornění jiné osoby), že je stavba prováděna bez příslušného povolení musí z moci úřední zahájit řízení o odstranění stavby.

Stavebník může do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby podat žádost o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad pak řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti o dodatečné povolení stavby. Nepovolenou stavbu lze dodatečně povolit pouze za splnění podmínek stanovených stavebním zákonem. Po splnění zákonných podmínek je řízení o odstranění stavby zastaveno a stavba je dodatečně povolena.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace