« Zpět na seznam slovíček

Stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Pokud stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby, může vyzvat i osobu vykonávající stavební dozor, aby se kontrolní prohlídky zúčastnila.

Při provádění stavby, která vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Dále také sleduje způsob a postup provádění stavby, vedení stavebního deníku apod.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace