« Zpět na seznam slovíček

Terénní úpravou se pro účely stavebního zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Může se tedy jednat například o skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť či těžební práce na povrchu.

Terénní práce také spadají pod nadřazený pojem “stavební záměr”.

Pokud realizace stavby vyžaduje provedení terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

Provedení některých druhů terénních úprav vyžaduje obstarat si předem rozhodnutí o změně využití území nebo územní souhlas.

Obecně platí, že bez dalšího lze provést terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace