SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto udělujete

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

subjektem

JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka 

se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5, PSČ 155 00

IČO: 71346066 

(dále jen „Advokátní kancelář“ nebo advokát„)

aby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

zpracovávala Vámi poskytnuté osobní údaje.

 1. Vaše e-mailová adresa, případně jméno, příjmení a telefon (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek a marketingových sdělení, a to ve formě e-mailů informujících o novinkách a zajímavostech z oblasti práva nemovitostí. Udělení tohoto souhlasu není smluvním požadavkem advokáta a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli smluvního vztahu mezi Vámi a advokátem. Vámi poskytnuté osobní údaje nebude advokát poskytovat příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním organizacím.
 2. Souhlas tímto udělujete na dobu 10 let, pokud jej neprodloužíte.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno advokátem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro advokáta mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací.
 4. Vámi udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou žádostí zaslanou na adresu advokáta nebo proklikem na odkaz v příslušném e-mailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání jakýchkoli obchodních sdělení.
 5. Po skončení platnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
 6. V souladu s ustanoveními GDPR můžete využít práva, která Vám jakožto subjektům údajů náleží. Vaše práva jsou podrobněji specifikována v Zásadách ochrany Vašich osobních údajů.
 7. Na správnou činnost zpracování Vašich osobních údajů dohlíží dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, k němuž máte právo podat stížnost proti zpracování na adrese: www.uoou.cz.

 é 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytnutí právní služby

 

 1. ÚVOD
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí právní služby (dále jen „VOP“) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „ZoA“).
  • Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany:

                    JUDr. Ilona Černochové, LL.M., advokátky  

                   se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5, PSČ 155 00

                    IČO: 71346066 

Klientovi.

(Advokátní kancelář a Klient společně dále též jako „Strany“)

  • Tyto VOP se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané mezi Stranami za použití elektronického formuláře Advokátní kanceláře, prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláře uvedeného na Webu či telefonicky. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátní kanceláří a Klientem se tyto VOP nevztahují.
  • Pro účely těchto VOP platí, krom pojmů uvedených v těchto VOP, následující definice základních pojmů:

Klient“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za použití elektronického formuláře či prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláře nebo telefonicky;

Elektronický formulář“ – formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává Balíčky právních služeb u Advokátní kanceláře, a který je uveřejněn na webové stránce https://www.realitniadvokati.cz/ nebo na webové stránce https://realitniadvokati.cz (jakýkoliv z nich dále jen „Web“);

Balíčky“ – balíčky právních služeb, které shrnují podstatné právní úkony související s prodejem či koupí nemovitostí – domu, bytu nebo pozemku, a to za konkrétní cenu uvedenou u příslušného balíčku právních služeb;

Právní služba“ – právní služba, která bude Klientovi poskytnuta, na základě jeho Objednávky, kterou sdělí Advokátní kanceláři prostřednictvím Elektronického formuláře u Balíčků, e-mailem nebo telefonicky;

Odměna“ – finanční odměna za poskytnutí Právních služeb Klientovi, která je uvedena v aktuálním ceníku uvedeném na Webu, u jednotlivých Balíčků, případně uvedena v konkrétní Nabídce Advokátní kanceláře učiněné Klientovi;

Realitní advokát“ – Advokátní kancelář, advokát pověřený Advokátní kanceláří či advokátní koncipient pověřený advokátem, poskytující Právní službu. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí Právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci Advokátní kanceláře. Tyto se pak přiměřeně též považují za Realitního advokáta.

  • Klient bere na vědomí, že sekce Články a aktuality, případně Blog na Webu slouží Klientovi pouze pro lepší orientaci v dané problematice a že jeho účelem není poskytnout Klientovi jakoukoli právní službu.
 1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU MEZI STRANAMI
  • Advokátní kancelář se za těchto VOP zavazuje poskytnout Klientovi Právní službu a Klient se zavazuje uhradit Advokátní kanceláři za danou Právní službu Odměnu.
  • Konkrétní obsah Právní služby, která bude poskytnuta Klientovi, bude specifikován Klientem v Elektronickém formuláři u jednotlivých Balíčků nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného Advokátní kanceláři či telefonickou komunikací s Realitním advokátem (dále jen „Objednávka“), případně následně v Akceptaci.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Právní služba bude poskytnuta Klientovi na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí právní služby s Advokátní kanceláří (dále jen „Smlouva“).
  • Klient nejprve učiní Objednávku, kterou Advokátní kancelář prostřednictvím e-mailu zaslaného Klientovi potvrdí, přičemž v něm uvede základní podmínky spolupráce, ve kterých zrekapituluje, zejména poptávanou Právní službu Klientem, výši odměny za Právní službu, žádost o podklady nutné pro poskytnutí této Právní služby a uvedení časového rámce pro poskytnutí Právní služby (dále jen „Nabídka“).
  • Nabídka Advokátní kanceláře je Klientem akceptována v okamžiku, kdy Klient výslovně Nabídku prostřednictvím e-mailu zaslaného Advokátní kanceláři potvrdí a/nebo jiným právním úkonem učiněným prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláři směřujícímu k zahájení spolupráce s Advokátní kanceláří za účelem poskytnutí Právní služby, zejména zaslání podkladů, dalších informací apod. (dále jen „Akceptace“). Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy.
  • Obsah Smlouvy je tvořen údaji, které Klient uvedl v Objednávce, v Akceptaci, dokumenty, které zaslal e-mailem Advokátní kanceláři a dále podmínkami uvedenými v těchto VOP a v Nabídce. Smlouva se tím stává pro Klienta i Advokátní kancelář právně závaznou.
  • Klient odesláním Elektronického formuláře u Balíčků nebo provedenou Objednávkou prostřednictvím e-mailu či telefonicky potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto VOP a že s jejich obsahem souhlasí. Klient rovněž potvrzuje, že mu byly Advokátní kanceláří, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy za užití Elektronického formuláře či prostřednictvím e-mailu, srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace v souladu s ust. § 1811 odst. 1 a 2 OZ, a to konkrétně:
   • označení a sídlo Advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa);
   • označení Právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena zejména v rámci popisu Klientem zvoleného Balíčku na Webu, v Nabídce Advokátní kanceláře a dále v těchto VOP;
   • cenu Právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá zejména z konkrétního Klientem zvoleného Balíčku Právní služby a z Nabídky;
   • způsob platby a způsob plnění ze strany Advokátní kanceláře, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP;
   • náklady za dodání mohou být dodatečně účtovány;
   • údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím Právní služby, což je uvedeno podrobně dále v těchto VOP;
   • údaj o době trvání Smlouvy uzavřené na základě potvrzení Nabídky prostřednictvím e-mailu ze strany Klienta a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně dále v těchto VOP.
  • Klient odesláním Akceptace potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít Smlouvu za podmínek uvedených v tomto článku. Je-li Klient fyzickou osobou, výslovně odesláním Akceptace potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, odesílající Akceptaci za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
  • Klient je povinen uvést v Objednávce a/nebo Akceptaci všechny osobní údaje pravdivě a bere na vědomí, že Advokátní kancelář nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých osobních údajů ukáže jako nepravdivý.
  • V případě, že Klient, který je spotřebitelem, potvrdí Advokátní kanceláři její Nabídku, platí, že touto Akceptací výslovně žádá, aby mu Advokátní kancelář poskytla Právní službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 OZ. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže mu byla Právní služba poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty k odstoupení od uzavření Smlouvy.
  1. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
      • Advokátní kancelář poskytne Klientovi prostřednictvím Realitního advokáta Právní službu podle českého práva na základě požadavků Klienta, které Klient uvede ve své Objednávce a Akceptaci a ve lhůtách (běží pouze v pracovních dnech) sdělených mu Advokátní kanceláři v Nabídce, a to za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti mimo sféru vlivu Advokátní kanceláře, které objektivně brání v poskytnutí Právní služby (tzv. vyšší moc).
      • Realitní advokát poskytne Právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování Právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.
      • Lhůty sdělené Advokátní kanceláři pro poskytnutí Právní služby se mohou přiměřeně prodloužit, pokud Klient v Objednávce a/nebo Akceptaci uvede nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací, či nedodá potřebné podklady, a to až do doby, kdy dojde ze strany Klienta k nápravě tohoto stavu.
      • Klient bere na vědomí, že Realitní advokát vychází při poskytnutí Právní služby z informací a dokumentů poskytnutých Klientem v Objednávce a/nebo Akceptaci. Realitní advokát nemá povinnost si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty nikterak ověřovat. Realitní advokát/ Advokátní kancelář neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů uvedených v Objednávce a/nebo Akceptaci. Pro vyloučení všech pochybností je ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných informací a údajů, které jsou na Klientovi požadovány, a to zejména všech informací, které Klient uvede v Objednávce, Akceptaci, a to včetně údajů zapisovaných do katastru nemovitostí. Klient dále bere na vědomí a souhlasí, že Advokátní kancelář/Realitní advokát:
        1. zásadně neověřuje správnost a autenticitu Klientem uvedených údajů,
        2. zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu předkládaných listin,
        3. neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a
        4. kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který Klient uvedl v Objednávce a/nebo Akceptaci.
      • Klient bere na vědomí, že při poskytování Právní služby, vychází Realitní advokát z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených.
      • Klient dále bere na vědomí, že Realitní advokát nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Realitní advokát je vázán usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
      • Advokátní kancelář/ Realitní advokát je vázán povinností mlčenlivosti, která mu vyplývá ze ZoA a stavovských předpisů upravující výkon advokacie. Informace, okolnosti a dokumenty, které se přímo týkají Právní služby nebo jejího poskytnutí, jsou důvěrné a Realitní advokát je nesmí bez souhlasu Klienta sdělit třetí osobě.
      • Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář je oprávněna jeho Objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy, odmítnout.
      • Klient bere na vědomí, že poskytnutí Právní služby v souladu se Smlouvou, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé informace poskytnuté Klientem v Objednávce a/nebo Akceptaci v rozsahu nezbytném pro posouzení Klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, a to ani na výzvu Advokátní kanceláře/ Realitního advokáta, má Advokátní kancelář právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
      • Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář poskytuje své služby zpravidla distančním způsobem, tj. prostřednictvím e-mailu či telefonem. Osobní schůzka mezi Realitním advokátem a Klientem za účelem poskytnutí Právní služby lze sjednat na základě požadavku Klienta za individuálně sjednaných podmínek.
      • Právní služba se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy Realitní advokát odešle Klientovi na jeho e-mail uvedený v Objednávce, dokumenty odpovídající Právní službě potvrzené Akceptací Klienta.
     1. ODMĚNA A ÚHRADA PRÁVNÍ SLUŽBY
      • Konkrétní výše Odměny za poskytnutí Právní služby je uvedena na Webu nebo v konkrétní Nabídce Advokátní kanceláře adresované přímo Klientovi. Výše Odměny je konečná, zahrnuje případně daň z přidané hodnoty v platné výši, ale nezahrnuje jiné daně, poplatky, správní poplatky, kolky nebo nepředpokládané náklady, které v průběhu poskytnutí Právní služby mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou po případném předchozím odsouhlasení Klientovi vyúčtovány.
      • Odměnu za poskytnutí Právní služby je Klient povinen uhradit po zaslání návrhů dokumentů odpovídající poskytované Právní službě potvrzené Akceptací, a to na základě zaslaného daňového dokladu v elektronické podobě, přičemž splatnost Odměny bude uvedena na příslušném daňovém dokladu.
      • Advokátní kancelář je oprávněna od Klienta požadovat zálohovou platbu na Odměnu, a to ještě před zahájením poskytování Právní služby, na základě zálohového daňového dokladu zaslaného Klientovi v elektronické podobě, jejíž splatnost bude uvedena na příslušném zálohovém daňovém dokladu. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář nezahájí poskytování Právní služby do doby řádné úhrady zálohové platby na Odměnu. V případě prodlení Klienta s úhradou zálohové platby na Odměnu po dobu delší 30 dnů je Advokátní kancelář oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, přičemž nárok na smluvní pokutu a právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu tím není dotčeno.
      • V případě neuhrazení Odměny či zálohové platby na Odměnu řádně a včas, vzniká Advokátní kanceláři v první den prodlení s úhradou Odměny nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž právo Advokátní kanceláře na náhradu škody převyšující smluvní pokutu tím není dotčeno.
     1. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
      • Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s ustanovením § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku 3.8.
      • Advokátní kancelář má právo vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy Advokátní kanceláře a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů Advokátní kanceláře (tzv. konflikt zájmů). Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZoA. V případě výpovědi Smlouvy vrátí Advokátní kancelář bezhotovostním převodem na účet Klienta již uhrazenou Odměnu za Právní službu, která ještě nebyla poskytnuta.
      • Advokátní kancelář a Klient si výslovně sjednávají, že Advokátní kancelář nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu v § 20 odst. 6 ZoA.
      • Dojde-li k odstoupení od Smlouvy a byla-li již Právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Odměny, a to za Právní služby poskytnuté do doby, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno odstoupení od Smlouvy. To platí též v případě výpovědi Smlouvy, byla-li již Právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí Právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi předány. Výše Odměny za částečně poskytnutou Právní službu se bude odvíjet od skutečného času stráveného Realitním advokátem na poskytnutí Právní služby a hodinové sazby Advokátní kanceláře uvedené na Webu nebo v konkrétní Nabídce.
      • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Advokátní kancelář, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (který je přílohou těchto VOP), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, musí být odstoupení od Smlouvy doručeno Advokátní kanceláři poslední den příslušné lhůty.
      • Pokud Klient od Smlouvy odstoupí, bude mu zaplacená Odměna (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady.
     1. Práva z vadného plnění
      • Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z OZ a za podmínek tam uvedených, prostřednictvím e-mailu Advokátní kanceláře.
      • Uplatnění práva z vadného plnění (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokátní kanceláře a jaké konkrétní právo dle OZ Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla Advokátní kancelář objektivně posoudit.
      • Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn e-mailem.
     1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      • Pokud se kterékoli ustanovení VOP stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP.
      • Advokátní kancelář upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz www.cak.cz).
      • Tyto VOP jsou dostupné na Webu a nabývají účinnosti dne 01.01.2021.

   JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka 

    

    

    


   FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

    

   JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka 

   se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5, PSČ 155 00

   IČO: 71346066 

   Odstoupení od Smlouvy o poskytování právních služeb

   Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí právních služeb sjednaných s Vaší advokátní kanceláří v následujícím rozsahu:

   Právní služba:   _____________________________________________________________

   __________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________

   Datum uzavření Smlouvy: _________________________________________________

   Podepsán Klient:

   Jméno a příjmení:  ___________________________________________________________

   Adresa:  ___________________________________________________________________

   Datum:  ___________________________________________________________________

   Podpis:  ___________________________________________________________________

   (podpis připojit pouze v případě, že formulář je zasílán v písemné podobě)

    

    

    

    

    

    

    

    

Rychlá online konzultace