Úschova u advokáta? Pozor na pojištění…

Může klient přijít o peníze i když je zajištěna advokátní úschova? Pokud je vše správně ošetřeno, tak je úschova bezpečná. Na riziko překlepu v čísle účtu však musí být advokát zvlášť připojištěn.  

V tomto článku vám vysvětlíme důležité aspekty advokátních úschov a zejména otázku pojištění advokáta jako schovatele finančních prostředků.    

Subjektem provádějícím advokátní úschovu může být buď advokát, nebo společnost, jejímž předmětem podnikání je advokacie, a jejímiž společníky jsou pouze advokáti. Každý advokát musí být zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (https://www.cak.cz/) se zákonným pojištěním profesní odpovědnosti v minimální výši 5 mil. Kč (advokátní společnosti pak mají nastaveny vyšší minimální limity).

Advokátní úschova a její provádění podléhá celé řadě pravidel, což posiluje její bezpečnost. Mezi ta nejdůležitější patří následující:

Advokát je povinen nahlásit každou úschovu České advokátní komoře s uvedením čísla úschovního účtu a data přijetí finančních prostředků. Úschovy jsou tak ze strany České advokátní komory dohledatelné a kontrolovatelné.

Účet advokátní úschovy musí být samostatný pro každou jednotlivou úschovu a oddělený od majetku advokáta. Pokud by se advokát dostal do finančních potíží, peníze na úschovním účtu jsou nedotknutelné, neboť nesmí být předmětem exekuce nebo zahrnuty do majetkové podstaty při insolvenci.

Advokáti jsou též v souvislosti s úschovami povinni plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pojištění schovatele

Co bych však z pohledu klienta považoval za jeden ze zásadních faktorů ovlivňujících, aby advokátní úschova byla bezpečná, je otázka pojištění schovatele.

Každý advokát musí být povinně „v základu“ pojištěn alespoň na 5 mil. Kč. Pokud je tedy uschovávaná částka vyšší, musí se advokát na částku přesahující 5 mil. Kč připojistit. Z toho důvodu doporučuji si tuto skutečnost ověřit a peníze skládat do úschovy pouze tam, kde je pojištění garantováno ve výši odpovídající alespoň výši kupní ceny.  

Co však základní pojištění advokáta opravdu pokrývá? Kryje většinu rizik spojených s úchovou peněz? Bohužel nikoli. Pojďme se na to podívat podrobněji.  

Nejdříve se zamysleme, jakou škodu může advokát (ale i notář, banka) při provádění úschovy omylem způsobit. V rámci provádění úschov může typicky dojít zejména k těmto pochybením:

  • chybné posouzení výplatních podmínek a neoprávněná výplata,
  • pozdní výplata z úschovy,
  • uvedení chybného čísla účtu úschovy pro složení finančních prostředků v úschovní smlouvě, a
  • poslání peněz na chybný (cizí) účet – tj. v obou dvou posledních případech se jedná zejména o překlep v čísle účtu.  

Případy ad. (i) a (ii) pokrývá standardní pojištění profesní odpovědnosti advokáta. Zde se tedy pouze ptejte, na jakou částku je advokát pojištěn „v základu“. Pokud má advokát sjednáno základní pojištění v dostatečné výši, jsou peníze klientů v těchto případech ochráněny.

Mnohem větší problém však může nastat s případy ad (iii) a (iv)

Asi vás překvapí, že standardní pojištění profesní odpovědnosti bohužel nekryje riziko spojené s chybným uvedením čísla účtu (tj. překlep v čísle účtu) – odborně tzv. „ztrátu finančních prostředků“! Ačkoliv je povinné zákonné pojištění profesní odpovědnosti obecně prezentováno jako pojištění kryjící škodu v rámci provádění úschov, na dvě ze čtyř výše typizovaných pochybení se nevztahuje. Tato skutečnost není obecně známa a značná část advokátů si ani není vědoma, že se jejich pojištění na výše uvedené skutečnosti nevztahuje.

Přitom z obecného pohledu jde o nejsnáze proveditelnou chybu. Každá úschova, tj. advokátní, bankovní či notářská s sebou nese lidský faktor a rizika s ním spojená. Vždy je to konkrétní osoba, která přiděluje číslo účtu úschovy nebo posuzuje podmínky úschovy a poté zadává platební příkaz. A jako každá lidská činnost, i tato s sebou nese riziko chyby. Při posílání částek v hodnotě milionů korun může být taková chyba zásadní. 

Jakým způsobem se připojistit?

Aby advokát byl pojištěn i pro tyto případy, musí si nad rámec běžného pojištění profesní odpovědnosti sjednat samostatné připojištění pro ztrátu finančních prostředků, přičemž toto pojištění je značně nákladné. Určitě se vyplatí pouze těm, kdo dělají úschovy běžně v rámci své činnosti, nikoliv pro ty, kdo provádí tyto služby jednorázově.

Pokud tedy klient uvažuje o advokátní úschově a záleží mu na bezpečnosti finančních prostředků, měl by se vždy zaměřit na otázku výše pojištění a jeho rozsahu a ptát se:

  • do jaké výše je advokát pojištěn v rámci základního pojištění (je-li nemovitost dražší než 5 mil.) a
  • zda je příslušný advokát pojištěn i na tzv. „ztrátu finančních prostředků“ a do jaké výše.  

Závěrem je třeba doplnit, že žádné pojištění se samozřejmě nevztahuje na zpronevěru schovatele. To samozřejmě ani nelze po pojišťovně chtít. Nicméně riziko zpronevěry je podle nás naprosto zanedbatelné oproti tomu, že se schovatel omylem splete.

Jak může vypadat bezpečná úschova v praxi?

Naše advokátní kancelář má uzavřené připojištění na úschovy, které kryje všechna podstatná rizika, a proto je bezpečná. Konkrétně:

  • vždy provádíme úschovy pouze za podmínky, že sjednaná výše pojištění kryje uschovanou částku, a zároveň
  • máme uzavřené připojištění kryjícího ztrátu finančních prostředků a zároveň
  • žádná platba neodejde, aniž by byla zkontrolována dvěma odpovědnými osobami – advokáty.

Chcete-li zkombinovat výhody advokátní úschovy, což je hlavně její flexibilita a rychlost a zároveň minimalizovat její rizika, napište nám či zavolejte a my vám poskytneme jednu z nejbezpečnějších advokátních úschov na trhu. Podmínky najdete v našich balíčcích služeb.