Úschova u advokáta? Pozor na pojištění…

AKTUALIZOVÁNO 25.8.2022

Může klient přijít o peníze i když je zajištěna advokátní úschova? Pokud je vše správně ošetřeno, tak je úschova bezpečná.

V tomto článku vám vysvětlíme důležité aspekty advokátních úschov a zejména otázku pojištění advokáta jako schovatele finančních prostředků.

Subjektem provádějícím advokátní úschovu může být buď advokát nebo společnost, jejímž předmětem podnikání je advokacie, a jejímiž společníky jsou pouze advokáti. Každý advokát musí být zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (https://www.cak.cz/) se zákonným pojištěním profesní odpovědnosti v minimální výši 7 mil. Kč (advokátní společnosti pak mají nastaveny vyšší minimální limity).

Advokátní úschova a její provádění podléhá celé řadě pravidel, což posiluje její bezpečnost. Mezi ta nejdůležitější patří následující:

Advokát je povinen nahlásit každou úschovu České advokátní komoře s uvedením čísla úschovního účtu a data přijetí finančních prostředků. Úschovy jsou tak ze strany České advokátní komory dohledatelné a kontrolovatelné.

Účet advokátní úschovy musí být samostatný pro každou jednotlivou úschovu a oddělený od majetku advokáta. Pokud by se advokát dostal do finančních potíží, peníze na úschovním účtu jsou nedotknutelné, neboť nesmí být předmětem exekuce nebo zahrnuty do majetkové podstaty při insolvenci.

Advokáti jsou též v souvislosti s úschovami povinni plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pojištění schovatele

Co bych však z pohledu klienta považoval za jeden ze zásadních faktorů ovlivňujících, aby advokátní úschova byla bezpečná, je otázka pojištění schovatele.

Každý advokát musí být povinně „v základu“ pojištěn alespoň na 7 mil. Kč. Pokud je tedy uschovávaná částka vyšší, musí se advokát na částku přesahující 7 mil. Kč připojistit. Z toho důvodu doporučuji si tuto skutečnost ověřit a peníze skládat do úschovy pouze tam, kde je pojištění garantováno ve výši odpovídající alespoň výši kupní ceny. Naše advokátní kancelář Realitní advokáti s.r.o. má nadstandardní pojištění profesní odpovědnosti do výše 100.000.000,- Kč.

Dlouho platilo, že se povinné pojištění profesní odpovědnosti vztahovalo pouze na případy, kdy advokát chybně posoudil výplatní podmínky a provedl neoprávněnou výplatu nebo vyplatil peníze z úschovy opožděně. Od roku 2022 se povinné pojištění do 7 milionů Kč vztahuje také na tzv. ztrátu finančních prostředků (lidově řečeno „překlepy“). Tj. na případy, kdy advokát např. chybně uvede číslo účtu úschovy pro složení kupní ceny nebo vyplatí peníze na chybný účet.

Při každé úschově si u advokáta vyžádejte potvrzení, že má uzavřené povinné pojištění. Pokud je uschovávaná částka vyšší než 7 milionů korun, požadujte i doklad o tom, že nadlimitní částka je kryta i pro případ ztráty peněz.

Závěrem je třeba doplnit, že žádné pojištění se samozřejmě nevztahuje na zpronevěru schovatele. To samozřejmě ani nelze po pojišťovně chtít. Nicméně riziko zpronevěry je podle nás naprosto zanedbatelné oproti tomu, že se schovatel omylem splete.

Jak může vypadat bezpečná úschova v praxi?

Naše advokátní kancelář má uzavřené připojištění na úschovy, které kryje všechna podstatná rizika, a proto je bezpečná. Konkrétně:

  • vždy provádíme úschovy pouze za podmínky, že sjednaná výše pojištění kryje uschovanou částku, a zároveň
  • máme uzavřené připojištění kryjícího ztrátu finančních prostředků a zároveň
  • žádná platba neodejde, aniž by byla zkontrolována dvěma odpovědnými osobami – advokáty.

Chcete-li zkombinovat výhody advokátní úschovy, což je hlavně její flexibilita a rychlost a zároveň minimalizovat její rizika, napište nám či zavolejte a my vám poskytneme jednu z nejbezpečnějších advokátních úschov na trhu. Podmínky najdete v našich balíčcích služeb.