Úschova u advokáta? Pozor na pojištění…

AKTUALIZOVÁNO 25.8.2022

Může klient přijít o peníze i když je zajištěna advokátní úschova? Pokud je vše správně ošetřeno, tak je úschova bezpečná.

V tomto článku vám vysvětlíme důležité aspekty advokátních úschov včetně otázky pojištění advokáta jako schovatele finančních prostředků.

Subjektem provádějícím advokátní úschovu může být buď advokát nebo společnost, jejímž předmětem podnikání je advokacie, a jejímiž společníky jsou pouze advokáti. Každý advokát musí být zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (https://www.cak.cz/) se zákonným pojištěním profesní odpovědnosti v minimální výši 7 mil. Kč (advokátní společnosti pak mají nastaveny vyšší minimální limity).

Smlouva o úschově peněz – na co si dát pozor

V prvé řadě si prověřte osobu advokáta – schovatele, který má úschovu peněz provádět. Bezpečnější variantou je určitě úschova u advokátní kanceláře, která je na trhu etablovaná než úschova u jednotlivce, kterého neznáte.

Každý advokát musí být zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (https://www.cak.cz/) se zákonným pojištěním profesní odpovědnosti v minimální výši 7 mil. Kč (advokátní společnosti pak mají nastaveny vyšší minimální limity).

Vždy si ověřte, kolik advokátů zadává a kontroluje příkaz k úhradě při výplatě kupní částek na účty klientů. Společná odpovědnost 2 advokátů zásadně eliminuje riziko, že peníze skončí tam, kde nemají.

Zásadní otázkou je také výše a rozsah pojištění advokáta. Ptejte se nejen na pojistný limit, ale i na rizika, která pojištění pokrývá. Je naprosto zásadní, aby se pojištění vztahovalo i na tzv. ztrátu peněz, tj. překlep při zadání čísla účtu.

Nebojte se zeptat na zkušenosti schovatele s advokátními úschovami, zejména jak často a v jakém objemu úschovy provádí .

Advokátní úschova peněz podléhá celé řadě pravidel, což posiluje její bezpečnost.

Povinnosti advokáta při úschově peněz jsou následující:

Advokát je povinen nahlásit každou úschovu České advokátní komoře s uvedením čísla úschovního účtu a data přijetí finančních prostředků. Úschovy jsou tak ze strany České advokátní komory dohledatelné a kontrolovatelné.

Účet advokátní úschovy musí být samostatný pro každou jednotlivou úschovu a oddělený od majetku advokáta. Pokud by se advokát dostal do finančních potíží, peníze na úschovním účtu jsou nedotknutelné, neboť nesmí být předmětem exekuce nebo zahrnuty do majetkové podstaty při insolvenci.

Advokáti jsou též v souvislosti s úschovami povinni plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pojištění advokátní úschovy

Co je však z pohledu klienta jeden ze zásadních faktorů, aby advokátní úschova byla bezpečná, je pojištění advokátní úschovy.

Každý advokát musí být povinně „v základu“ pojištěn alespoň na 7 mil. Kč. Pokud je tedy uschovávaná částka vyšší, musí se advokát na částku přesahující 7 mil. Kč připojistit. Z toho důvodu doporučuji si tuto skutečnost ověřit a peníze skládat do úschovy pouze tam, kde je pojištění garantováno ve výši odpovídající alespoň výši kupní ceny. Naše advokátní kancelář Realitní advokáti s.r.o. má nadstandardní pojištění profesní odpovědnosti ve výši 100.000.000 Kč.

Dlouho platilo, že se povinné pojištění profesní odpovědnosti vztahovalo pouze na případy, kdy advokát chybně posoudil výplatní podmínky a provedl neoprávněnou výplatu nebo vyplatil peníze z úschovy opožděně. Od roku 2022 se povinné pojištění do 7 milionů Kč vztahuje také na tzv. ztrátu finančních prostředků (lidově řečeno „překlepy“). Tj. na případy, kdy advokát např. chybně uvede číslo účtu úschovy pro složení kupní ceny nebo vyplatí peníze na chybný účet.

Při každé úschově si u advokáta vyžádejte potvrzení, že má uzavřené povinné pojištění. Pokud je uschovávaná částka vyšší než 7 milionů korun, požadujte i doklad o tom, že nadlimitní částka je kryta i pro případ ztráty peněz.

Závěrem je třeba doplnit, že žádné pojištění se samozřejmě nevztahuje na zpronevěru schovatele. To samozřejmě ani nelze po pojišťovně chtít. Nicméně riziko zpronevěry je podle nás naprosto zanedbatelné oproti tomu, že se schovatel omylem splete.

Jak může vypadat bezpečná úschova v praxi?

Naše advokátní kancelář má uzavřené připojištění na úschovy, které kryje všechna podstatná rizika, a proto je bezpečná. Konkrétně:

  • vždy provádíme úschovy pouze za podmínky, že sjednaná výše pojištění kryje uschovanou částku, a zároveň
  • máme uzavřené připojištění kryjícího ztrátu finančních prostředků a zároveň
  • žádná platba neodejde, aniž by byla zkontrolována dvěma odpovědnými osobami – advokáty.

Výhody advokátní úschovy u Realitních advokátů jsme shrnuli pod tímto odkazem.

Chcete-li zkombinovat výhody advokátní úschovy, což je hlavně její flexibilita a rychlost a zároveň minimalizovat její rizika, napište nám či zavolejte a my vám poskytneme jednu z nejbezpečnějších advokátních úschov na trhu. Podmínky najdete v našich balíčcích služeb a rovněž NÍŽE V BALÍČKU – ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA:

Balíček obsahuje:

  • provedení úschovy peněz a listin
  • osobní schůzku s advokátem v Praze
  • úřední ověření podpisů na smlouvách
  • přípravu smlouvy o advokátní úschově

Cena:

  • 4.900 Kč

Pro objednávku tohoto balíčku volejte na + 420 604 17 19 41 nebo pište e-mail na poptavky@realitniadvokati.cz.