Jaké jsou možnosti při úředním ověřování podpisů, když uzavíráte kupní smlouvu na nemovitost?

Při koupi či prodeji nemovitosti je zpravidla nutné úředně ověřit podpis prodávajícího a kupujícího na kupní smlouvě. Ověřování pravosti podpisu (tzv. legalizace) potvrzuje, že žadatel listinu skutečně vlastnoručně podepsal nebo že tzv. „uznal svůj podpis za vlastní“, tj. prohlásil, že podpis již na listině učiněný je jeho vlastním. Kdy nejčastěji využijete ověřování podpisů? Nejčastěji se […]

Při koupi či prodeji nemovitosti je zpravidla nutné úředně ověřit podpis prodávajícího a kupujícího na kupní smlouvě. Ověřování pravosti podpisu (tzv. legalizace) potvrzuje, že žadatel listinu skutečně vlastnoručně podepsal nebo že tzv. „uznal svůj podpis za vlastní“, tj. prohlásil, že podpis již na listině učiněný je jeho vlastním.

Kdy nejčastěji využijete ověřování podpisů? Nejčastěji se ověřují podpisy na kupních či darovacích smlouvách na nemovitosti, na plné moci (rovněž při převodu nemovitosti), kde se jedná o potvrzení toho, že ten, kdo plnou moc udělil, ji skutečně podepsal.  V případě uzavírání kupních smluv o převodu nemovitosti podpisy na smlouvě nemusí být ze zákona nutně úředně ověřené, ale katastrální úřad zkoumá pravost podpisů, které úředně ověřeny nejsou, proto je úřední ověření podpisů pravidlem. To samé platí pro darovací smlouvu k nemovitosti. Pro více informaci odkazuji na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3066/2017, ze dne 28. 3. 2018.[1] Naopak podpis na návrhu na zápis do katastru nemovitostí již úředně ověřen být nemusí.

Příběh ze života

Paní Marie, chtěla darovat byt své dceři Aleně. Jelikož měla ale nastoupit do nemocnice na plánovaný operační zákrok s delší dobou hospitalizace a následně pak odjet do zahraničí na dlouhodobou rekreaci za zaslouženým odpočinkem, udělila svému příteli v ČR plnou moc k tomu, aby vše ohledně darování bytu její dceři zařídil, včetně podepsání příslušných smluv a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nezbytností danou zákonem bylo, aby na plné moci byly podpisy úředně ověřeny. To ovšem paní Marie nevěděla. Navíc plná moc byla špatně vyhotovena, kromě chyby v adrese, obsahovala také zmocnění pouze pro podpis darovací smlouvy, nikoli však již pro navazující řízení s katastrálním úřadem a pro podpis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Samozřejmě, že katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva zamítl pro hrubou vadu podání. V té době však již byla paní Marie v zahraničí a celá situace se zbytečně zkomplikovala. Navíc již byl zaplacen správní poplatek ve výši dva tisíce korun (k 11/2020), které přišly nazmar.

 

Kde si můžete nechat úředně ověřit podpis?

Úřední ověření podpisů Vám oproti úhradě příslušného správního poplatku provede například obecní úřad (matrika), CzechPoint, advokát nebo notář. Úřední ověření podpisu je možné obstarat i v zahraničí, v těchto případech je však třeba dodržet zvláštní postup, který se pro jednotlivé cizí státy liší.

Listinu lze podepsat buď na místě před notářem nebo advokátem (nebo příslušným úředníkem), nebo ji případně přinést již podepsanou a před tímto orgánem uznat podpis na listině za svůj vlastní (pozor, tato možnost však nejde realizovat před advokátem).  Advokát, notář nebo jiný úředník pak ještě ověří Vaši totožnost. Pokud budete provádět ověřování v zahraničí, musí se provést u zastupitelského úřadu České republiky (k tomu podrobněji níže).

Co je potřeba k ověření? K ověření potřebujete předmětnou listinu, kterou budete ověřeovat (např. kupní smlouvu na byt dům či pozemek, darovací smlouvu, plnou moc apod.) a občanský průkaz, případně cestovní pas.

Kdo je oprávněn v této věci požádat o ověření pravosti podpisu? Osoba, jejíž podpis má být ověřen a jejíž osobní účast je nutná!

Správní poplatky za ověření pravosti podpisu se vybírají ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích, a činí 30 Kč.

Úřední ověření podpisu nelze provést, jde-li o ověření podpisu ověřující osoby, která ověření provádí (tedy například advokát nemůže sám sobě provést ověření podpisu), dále je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text (například předložit čistý papír pouze s podpisem), nebo je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Zde ale například pro advokáty platí výjimka, že mohou ověřit podpis na listině sepsané v cizím jazyce, jemuž rozumí.

 

Ověřování v zahraničí

Často se také stává, že důvodem, proč klient nemůže osobně podepsat např. kupní smlouvu na nemovitost, jejímž předmětem je prodej bytu nebo rodinného domu, je jeho dlouhodobý pobyt v zahraničí (např. občan České republiky žijící v zahraničí).  Jedná se o řešení životní situace, kdy musí být plná moc vyhotovena a podepsána v zahraničí.

Příběh ze života

Tak dopadl případ paní Marie uvedený výše. Její přítel, i s dcerou Alenou, se nakonec na mne obrátil s tím, že katastrální úřad vklad neprovedl a jak mají dále postupovat, je-li paní Marie ve Švédsku na dlouhodobé rekreaci a k ověření jejího podpisu se do Prahy vrátit nemůže?

Paní Marie tedy musela podepsat a úředně ověřit plnou moc ve Švédsku, kterou jsem jí po úpravě a specifikaci zmocnění zaslala. Úředně ověření podpisu musí být takové, aby bylo akceptovatelné i českým katastrálním úřadem. Paní Marie musela ve Švédsku navštívit zastupitelský úřad ČR, aby byl její podpis úředně ověřen a následně dokumenty zaslat zpět do Prahy. Tím se samozřejmě celá operace značně prodloužila.

Jakým způsobem musí být plná moc ověřena, aby měla v České republice účinek, který osoba, která ho podepsala v zahraničí, zamýšlela?

Pro úplnost rozlišujeme tyto případy:

 1. obyčejné ověření podpisu v cizině, které je na základě dvoustranné smlouvy o právní pomoci uznatelné v České republice,
 2. ověření podpisu v zahraničí, opatřené doložkou apostily, přičemž tento stát musí být smluvním státem Haagské úmluvy,
 3. ověření podpisu v cizím státě na základě tzv. superlegalizace, (tzv. vyšší ověření).

Státy, se kterými uzavřela Česká republika dvoustrannou smlouvu o právní pomoci v oblasti civilně-právní, jsou ve výjimečné pozici a úřední ověření orgánem příslušným v tomto cizím státě je považováno za odpovídající ověření provedeném u nás (např. Slovensko). A platí to i obráceně – úřední ověření provedené k tomu oprávněným českým orgánem je uznatelné jako odpovídající ověření pro použití v těchto státech (např. na již zmiňovaném Slovensku).

Konkrétně uznatelnost českého a slovenského úředního ověření na území druhého státu vyplývá ze Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci publikovaného pod č. 209/1993 Sb., které v článku 4 odst. 1 říká: „Listiny, které byly vydány nebo ověřeny jednou smluvní stranou a které jsou opatřeny otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, jsou platné a účinné na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny.

Výše citované ustanovení o takovém pravidlu sice nehovoří výslovně, ale z odborné literatury i praxe vyplývá, že se pod uznávání úředních ověření ve smyslu výše citovaného ustanovení řadí i uznávání úředně ověřených podpisů na soukromých listinách (např. na kupní nebo darovací smlouvě) orgánem jednoho státu pro použití na území druhého státu.

V případě, že mezi Českou republikou a cizím státem neexistuje dvoustranná smlouva o právní pomoci podle předchozího odstavce, je potřeba hledat cizí stát v seznamu smluvních státu Haagské úmluvy. V tomto případě příslušný úřad státu, v němž listina byla vydána, připojí doložku apostily.

Ověřování listin vyhotovených ve státech, s nimiž nemá Česká republika nemá uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci a tyto státy nejsou ani smluvní stranou Haagské úmluvy, spočívá v provedení superlegalizace (např. Kanada).

Ačkoli se úřední ověření podpisu v zahraničí pro účely použití např. před českým katastrálním úřadem může zdát komplikované, ve skutečnosti ta tak většinou nění.

Pokud budete mít v této souvislosti jakoukoli otázku či budete chtít pomoci, neváhejte mě kontaktovat.

 

36 Komentáře

 1. Ověření podpisu v zahraničí

  Dobrý den,
  obracím se na Vás o radu. Můj syn žije v současné době na Srí Lance a velmi nutně potřebuje ověřit podpis na plnou moc, která mě jako matku pověřuje zastoupením ve všech věcech týkajících se dědictví po jeho otci. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo platné nechat tuto plnou moc ověřit místním notářem neboť na Srí Lance není Velvyslanectví České republiky, syn by tedy musel žádat o vízum a složitě odcestovat na nejbližší Velvyslanectví do Indie. Nevím, zda by bylo možné v rámci Haagské úmluvy požádat o ověření na Německém velvyslanectví v Colombu.
  Díka za radu
  S pozdravem
  N. Kroutilová

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,

   jelikož mezi ČR a Srí Lankou není uzavřena ani dvoustranná smlouva o právní pomoci a Srí Lanka není ani zemí, která byla smluvní stranou Haagské úmluvy, domníváme se, že jediným řešením je ověření podpisu na základě tzv. superlegalizace, neboli vyšší ověření listiny.

   V praxi by to obecně mělo znamenat, že se listinu ověří příslušné orgány a ministerstvo zahraniční daného státu, ze kterého listina pochází (resp. kde dojde k ověření podpisu). Poté je listina superlegalizována pro použití v České republice zastupitelským úřadem ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu ověřil. Doporučujeme vám se však v tomto případě obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR, který by Vám měl pomoci.

   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 2. Ověření podpisu na slovenskou KS

  Dobrý den,
  jsem občanem ČR (trvalé bydliště rovněž v ČR) a na Slovensku vlastním 1/3 rodinného domu. Dům se sourozenci prodáváme, kupní smlouva bude psaná v jazyce slovenském. Tato smlouva mi bude zaslaná poštou. U koho a jakým způsobem ověřit můj podpis na této smlouvě, aby jej slovenský katastrální úřad uznal ? (stačí legalizace ?)
  Děkuji za radu.
  S pozdravem, Druska P.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci není třeba kupní smlouvu v tomto případě pro ověření podpisu překládat, ať už bude její text v češtině nebo slovenštině. Stejně tak stačí, když bude Váš podpis na smlouvě pro použití na Slovensku úředně ověřen v České republice k tomu způsobilým orgánem a slovenský katastr jej na základě Výše uvedené smlouvy uzná. Z důvodu právní opatrnosti a s ohledem na skutečnost, že různá katastrální pracoviště a různí pracovníci katastru často postupují v obdobných věcech ne zcela jednotně, doporučuji Vám nechat podpis ověřit u českého notáře a předem jej upozornit na to, že ověření bude sloužit pro zápis do slovenského katastru nemovitostí.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 3. Ověření plné moci v Kanadě

  Prosím o radu. Syn a dcera jsou majiteli nemovitosti, kterou prodávají. Syn musí udělit dceři plnou moc dle požadavku banky kupujícího dle vzoru banky. Nyní je dlouhodobě v Kanadě ve Vancouveru. Kde a jakým postupem může nechat ověřit tuto plnou moc? V jakém jazyce musí být?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,

   neuvedla jste národnost Vašeho syna, ale předpokládám, že jde o Čecha. Ověřit podpis na česky psané plné moci lze v Kanadě na některém ze zastupitelských úřadů ČR. Takto ověřený podpis již není třeba na území ČR nijak dále ověřovat. Podrobnosti o zastupitelských úřadech a jejich otvírací době najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí na https://www.mzv.cz/jnp/. Doporučuji však předem ověřit, zda a popř. v jakém režimu zastupitelské úřady s ohledem na nouzový stav a pandemii koronaviru fungují.

   Mimo ověření podpisu na zastupitelském úřadě přichází v úvahu tzv. superlegalizace (vyšší ověření). V praxi by to obecně mělo znamenat, že podpis ověří k tomu způsobilý kanadský orgán a následně ještě kanadské ministerstvo zahraničí. Poté musí být listina superlegalizována pro použití v České republice zastupitelským úřadem ČR, který je akreditován pro Kanadu. Tento proces však může celou věc značně časově protáhnout a prodražit. Doporučuji Vám se písemně nebo telefonicky obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR, který Vám sdělí podrobnosti. Jde celosvětově o bezprecedentní situaci, a proto jsou i řešení obdobných záležitostí dosavadní praxí nezažitá.

   V případě zájmu o právní služby se na mě prosím neváhejte obrátit, jsem ráda k dispozici.

   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 4. Odstoupení od smlouvy

  Dobrý den,
  také bych moc prosil o radu. Stavíme rodinný dům a začali jsme přesto, že nemáme přesně dořešenou přípojku elektřiny. Proto aby jsme byli připojeni potřebuje ČEZ věcné břemeno pro přívodní kabel na cestě která má tři vlastníky. Dva podepsali, ale třetí je nesvéprávná paní jejíž opatrovníkem je její dcera.
  Ta ale ve věci věcného břemena nehodlá spolupracovat. Došlo tedy k dohodě o koupi jejího podílu na cestě. (Myslím si že to byl od začátku její záměr.) Se ženou jsme podepsali kupní smlouvu (jen jeden originál) začátkem roku a paní opatrovnice slibovala, že vše potřebné neprodleně doručí na opatrovnický soud s tím že v minulosti stejným způsobem prodávala byt a je se soudcem dohodnuta na všech dokumentech potřebných k prodeji pozemku, takže bude rozhodnutí soudu velmi rychlé a my se včas stihneme připojit k elektrické síti. Bohužel se paní opatrovnice dva měsíce neozvala a na telefonáty a maily nereagovala. Až v posledních týdnech se podařilo ji kontaktovat. A zjistil jsem že vše předala k soudu teprve minulý týden. Jenže během té doby jsem začal řešit alternativní připojení po části sousedova pozemku, kde by bylo vše možné a dokonce rychlejší i ze strany ČEZu. Protože dokončení stavby se blíží nechtěl jsem již dále čekat. Nyní je tedy jediný originál kupní smlouvy s našimi ověřenými podpisy u opatrovnického soudu, ale my již nemáme důvod ke koupi pozemku. Nyní nevím jak lze od smlouvy odstoupit? Nebo musí být ověřené podpisy na všech vyhotoveních smlouvy? V tom případě by stačilo nepodepisovat ostatní stejnopisy, podle smlouvy 4ks. Moc děkuji za radu. -Kaufman

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   v případě uzavírání kupních smluv o převodu nemovitosti podpisy na smlouvě sice nemusí být ze zákona nutně úředně ověřené, ale katastrální úřad zkoumá pravost podpisů, které úředně ověřeny nejsou, proto je úřední ověření podpisů pravidlem. Pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí stačí doložit jedno vyhotovení vkladové listiny – v tomto případě kupní smlouvy – s úředně ověřenými podpisy, které se dle Vašeho sdělení aktuálně nachází na opatrovnickém soudu. Ostatní vyhotovení mohou být teoreticky podepsána bez ověření.
   Abych Vám mohla poskytnout funkční řešení Vaší situace a poradit Vám, jak případně od smlouvy odstoupit, musela bych se seznámit se zněním kupní smlouvy. Budete-li mít zájem, smlouvu ráda prostuduji a připravím návrh budoucího postupu.
   V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit, jsem ráda k dispozici.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 5. Ověření podpisu na kupní smlouvě v Německu

  Vážená paní doktorko,

  chtěl bych se Vás zeptat na řešení následující situace. Potřebuji podepsat kupní smlouvu na nabytí pozemku v České republice s mým ověřeným podpisem pro potřeby vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, ale dlouhodobě žiji v Německu v Brémách (takže to není kousek do ČR). S ohledem na uvedené bych se Vás chtěl zeptat, jakým způsobem mohu na kupní smlouvě v Německu zajistit „ověřený podpis“, aby následně katastr nemovitostí v ČR mohl provést vklad?

  Předem mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.

  S pozdravem

  Jan Tlapák

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   úřední ověření podpisu provádí na požádání a v příslušných úředních hodinách zastupitelské úřady (ZÚ) ČR v Německu, jejichž seznam naleznete zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko/kontaktni_cesky_urad/index.html. Než se na daný ZÚ vypravíte, doporučuji Vám si nejdříve telefonicky nebo e-mailem ověřit, zda se úřední hodiny daného ZÚ kvůli pandemii koronaviru nezměnily, zda je nutné se předem na ZÚ objednat a zda Vám podpis vzhledem k výjimečným opatřením aktuálně ověří.
   Poté již stačí smlouvu s Vaším úředně ověřeným podpisem zaslat k podpisu do ČR prodávajícímu nebo společně s návrhem na vklad (pokud již prodávající smlouvu dříve podepsal) přímo příslušnému katastrálnímu pracovišti.
   Budete-li mít zájem, s převodem pozemku Vám ráda pomohu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

   • Poradit

    Dobrý den! Mám stejnou situace,jenž teď momentálně bydlím v Ukrajině a potřebují ověřit podpis plní moc,která bych byla platná v České Republice.Prosím pěkně poradíte s tím

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     nejjednodušší je navštívit zastupitelský úřad ČR na území Ukrajiny a nechat si ověřit podpis na plné moci (popř. dalších listinách) tam. Takto ověřený podpis není třeba pro použití v ČR nijak dále překládat či ověřovat. Než se případně na zastupitelský úřad (ZÚ) vypravíte, doporučuji Vám předem např. telefonicky nebo e-mailem ověřit úřední hodiny a případně se dopředu objednat. Ačkoliv je většina ověření podpisů vyřízena tzv. „na počkání“, objednáním se vyhnete se možným komplikacím a případné zbytečné cestě na ZÚ.
     Druhou možností je navštívit příslušný orgán, který na Ukrajině provádí úřední ověřování podpisů (např. typicky notář). Česká republika má s Ukrajinou uzavřenou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, na základě které je pro použití v ČR uznatelné i úřední ověření provedené kompetentním orgánem na Ukrajině. Takovou plnou moc nebude nutné dále ověřovat, nicméně bude nutné nechat ji před použitím před českými úřady úředně přeložit.
     S přátelským pozdravem,
     Ilona Černochová

 6. Časová trvanlivost ověřeného podpisu

  Dobrý den, paní doktorko,
  prosím, má úředně ověřený podpis nějakou časovou trvanlivost?
  Ověřili jsme nyní, rozhodli jsme se počkat s vkladem do 1.7.

  Moc děkuji za radu
  Lumbr

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   děkuji za Váš dotaz, zde nemusíte mít obavy, ověření podpisu nemá časové omezení.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

  • Jana Benko

   Dobry den, ziji dlouhodobe v Britanii. Prodavam v CR pozemek a nemohu se dostavit k podpisu kupni smlouvy. Zda muj podpis na kupni smlouve overeny zastupitelskym uradem CR v Britanii musi obsahovat jeste Apostilu.

   • Ilona Černochová

    Dobrý den,
    jsem ráda, že jste se na mě obrátil.
    Pro použití v ČR pro vklad do katastru nemovitostí stačí, bude-li Váš podpis na kupní smlouvě úředně ověřený na zastupitelském úřadu ČR ve Velké Británii. Apostila není v tomto případě potřeba.
    S prodejem Vám ráda pomohu a dohlédnu na to, aby převod proběhl bez problémů. V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit.
    S přátelským pozdravem,
    Ilona Černochová

 7. Eva Sůrová

  Dobrý den,
  prosila bych o ověření tvrzení – moje dcera je dlouhodobě zaměstnána v Německu – mám od ní ověřenou plnou moc ke všem právním a ostatním úkonům a to ze dne 6.8.2007, které přicházejí v úvahuv době, kdy bude pracovat mimo Českou republiku. Dcera v Německu stále pracuje. V současné době prodává auto, jehož je majitelem a z důvodu současných nařízení nemůže bez průtahů do České republiky dorazit – budu jí při prodeji a převodu vozidla zastupovat já. Na dopravním inspektorátu mi potvrdili, že přepis na základě této plné moci provedou – tak bych se jenom chtěla ujistit, jestli už nebudu muset nic dokládat.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   abych mohla dostatečnost plné moci (PM) pro prodej vozidla a související úkony se 100% jistotou spolehlivě posoudit, musela bych se seznámit s PM. Ve Vašem případě totiž bude záležet na tom, jak přesně je PM formulována, jak je vymezen její obsah a jak je definován časový úsek, na který je udělena.
   Budete-li mít zájem, neváhejte se na mě obrátit.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 8. Podpis Kupní smlouvy na Novém Zélandu

  Dobrý den,
  mám dotaz k podepisování kupních smluv v zahraničí. Chceme s manželem koupit ½ podíl na bytu, který spoluvlastní manželův bratr. Bratr v současné době bydlí na Novém Zélandu. Chápu správně, že se dle výše uvedených informací nabízí dvě řešení?
  1) smlouvu podepsat na Zastupitelském úřadě ČR (v jeho případě na velvyslanectví v Aucklandu)
  2) smlouvu podepsat a ověřit podpis pomocí apostily na příslušném Novozélandském úřadě a nechat v Čechách úředně přeložit

  Také by mě zajímalo, jestli spíše doporučujete, aby bratr na NZ podepsal plnou moc na všechny úkony spojené s prodejem bytu (podpis KS, podpis zástavní smlouvy) nebo aby tyto smlouvy podepsal přímo.

  Předem velmi děkuji za odpověď

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   možné jsou obě varianty, které zmiňujete. Je-li to alespoň trochu možné, doporučuji si nechat podpisy ověřit na zastupitelském úřadu ČR, kdy poté již pro použití v ČR (např. pro účely vkladu práva do katastru) není třeba apostila ani žádné další ověření, překlad apod. Jedná se o jednodušší i ekonomičtější řešení..
   Pokud manželův bratr udělí plnou moc (PM) pro všechny úkony související s prodejem jeho podílu na bytu někomu zde v ČR (včetně podpisu kupní smlouvy, zástavní smlouvy, popř. smlouvy o úschově či návrhu na vklad), proces převodu se značně zjednoduší a urychlí. PM však musí být pro tyto účely definovaná velmi pečlivě, aby bylo přesně rozpoznatelné, k jakým úkonům je zmocněnec z vůle zmocnitele (manželova bratra) oprávněn. Jak banky, tak katastr nemovitostí si v tomto ohledu potrpí na preciznost.
   Budete-li mít zájem, s převodem podílu na bytu Vám ráda pomůžu a dohlédnu, aby transakce proběhla hladce a co nejrychleji.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 9. Uznání podpisu za vlastní

  Vážená paní doktorko,
  moje dcera (Češka žijící v Berlíně) byla na našem Velvyslanectví v Berlíně, kde požadovala na již podepsané plné moci z listopadu 2019 pro účely realitní kanceláře „uznání podpisu za vlastní“. Bohužel úřednice však provedla „ověření vlastnoručního podpisu“ s tím, že to je to samé.
  Je možné, že na velvyslanectví nejsou schopni provést „uznání podpisu za vlastní“? Nebo jak dále postupovat? Potřebuje totiž ověřit již podepsanou plnou moc s datem v minulosti.

  Poraďte, prosím.
  Předem moc děkuji.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   ověření podpisu a uznání podpisu za vlastní jsou dva odlišné úkony. Při ověření podpisu žadatel (v tomto případě Vaše dcera) podepisuje listinu přímo na zastupitelském úřadě před dotyčným úředníkem. Uznání podpisu za vlastní probíhá tak, že již existuje podepsaná listina, žadatel s ní přijde na zastupitelský úřad a před úředníkem uzná podpis za vlastní. V obou případech úředník připojí na danou listinu doložku, která ověření podpisu nebo uznání podpisu za vlastní stvrzuje.
   Bez podrobností nemohu z dostupných informací s jistotou určit, co přesně za úkon velvyslanectví provedlo a jaké z toho plynou důsledky. Budete-li mít zájem, s listinou se ráda seznámím a pomohu Vám.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 10. Jak dlouho platí ověřený podpis

  Dobrý den, paní doktorko,
  při koupi nemovitosti jsme před 3 měsíci podepsali a ověřili podpisy na dokumentech pro Katastrální úřad (návrh na vklad). Nicméně vzhledem k okolnostem budeme dokumenty vkládat na katastr až nyní. Jsou ověřené podpisy stále platné nebo je potřeba dokumenty podepsat znovu z obou stran?
  Předem moc děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   podpisy jsou stále platné, není potřeba je podepisovat znovu.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ilona Černochová

 11. Marian Macejny

  Dobrý den
  Měl bych jeden dotaz. Přejížděl jsem hranici s Ukrajinou v synovo autě kde potřebuji dokument o zapůjčení vozidla s ověřeným podpisem. Potvrzení jsem měl ověřeno na české poště ale ukrajinský celník mi řekl že ověření z pošty obecního úřadu nebo jiné distance k tomu pověřené neuznávají, pouze od českého notáře. Snažil jsem se mu vysvětlit že ověření podpisu v ČR na poště nebo u notáře má stejnou platnost. On ale tvrdil že to tak neni. Nakonec mě pustil ale mě by zajímalo jestli měl pravdu.
  Děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   podpis ověřený obecním úřadě/od advokáta/od notáře má ve většině případů (například při převodu nemovitostí a v řízení před českým katastrálním úřadem) stejnou váhu, ale není tomu tak vždy. Problém často nastává právě při použití ověřeného podpisu v zahraničí, kdy záleží na požadavcích konkrétní instituce (úřadu) i právní úpravě mezi dotčenými státy, zda postačí podpis ověřený např. na obecním úřadu, anebo je vyžadován podpis ověřený notářem (eventuálně apostila, úřední překlad apod.).
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 12. Úřední ověření stavební řízení

  Vážená paní doktorko,
  soused mého pozemku se rozhodl postavit si dům. Bohužel jsme se neshodli na některých věcech ohledně vzdálenosti jeho domu od hranice pozemku, takže jsem mu nepodepsala dokumenty pro získání stavebního povolení ve zkráceném řízení. Celá věc se tedy bude řešit přes stavební úřad. Ráda bych ale věděla, zda-li člověk (matka či otec) který mě bude mým jménem zastupovat na tomto řízení musí mít úředně ověřenou plnou moc či stačí bez úředního ověření. Nacházím se v zahraničí a tak bych ráda věděla jak mohu zareagovat. Děkuji Vám

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   zákon pro zastoupení v konkrétním stavebním řízení nevyžaduje, aby podpis zmocnitele (Vás) na plné moci byl úředně ověřený. Musím Vás však upozornit, že v praxi můžete narazit na úředníka, který se bude zdráhat plnou moc bez úředně ověřeného podpisu přijmout. Pro vyhnutí se podobným komplikacím je proto vždy lepší, pokud je podpis zmocnitele úředně ověřený.
   Nacházíte-li se v zahraničí, je nejjednodušší a nejhospodárnější variantou po předchozí domluvě navštívit zastupitelský úřad ČR a zde si nechat podpis úředně ověřit. Takto ověřený podpis se pro použití v ČR považuje za úředně ověřený.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 13. Overeni podpisu ve Vietnamu

  Dobrý den,
  potrebuji prevest druzstevni byt na noveho majitele. Byt je ted psany na matku a na otce. Matka je v CR, ale otec ted zije ve Vietnamu. Potreboval bych uredne overeny podpis s plnou moci pro prevod na noveho majitele a nasledne byt odkoupit do osobniho vlastnictvi. Prosim o radu, jak muzu postupovat s overenim podpisu ve Vietnamu.
  Mockrat dekuji.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   bohužel neuvádíte, zda je otec občanem ČR či nikoliv. Pokud je Váš otec českým občanem, nejjednodušším způsobem ověření podpisu je návštěva zastupitelského úřadu ČR ve Vietnamu. Takto ověřený podpis českého občana není pro použití v ČR jakkoliv dále ověřovat či překládat. Před cestou na zastupitelský úřad doporučuji si předem na úřad zavolat a ověřit si, zda bude v daných úředních hodinách podpis skutečně možné ověřit na počkání, aby tam otec necestoval zbytečně.
   Pokud otec není občanem ČR, je možné nechat podpis úředně ověřit u příslušného místního úřadu, který úřední ověření podpisu provádí. Na základě mezinárodní smlouvy o právní pomoci uzavřené mezi ČR a Vietnamem není třeba takto ověřené podpisy pro použít v ČR dále ověřovat, nicméně bude nutné pro použití před českými úřady (typicky katastrálním úřadem) nechat vyhotovit úředně ověřený překlad takové listiny s podpisem (v tomto případě plné moci). Tento postup lze samozřejmě provést i za předpokladu, že Váš otec je občanem ČR.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 14. Koupě bytu od cizince - ověření podpisu

  Dobrý den, chystám se koupit byt v ČR. Já jsem občankou ČR, prodávající je Američanka a žije v USA. Uvažuji tak, že podpis na kupní smlouvě ona nechá ověřit v USA a pak mi listiny zašle, já si nechám ověřit podpis v ČR a dám je spolu s návrhem na katastr nemovitostí. Prosím o radu, jakým způsobem má prodávající úředně ověřit podpis v USA? Děkuji.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   v tomto konkrétním případě by prodávající, jelikož je dle Vámi uvedených informací občankou Spojených států amerických, měla navštívit příslušný orgán, který úřední ověření podpisu v souladu s americkou legislativou provádí (typicky půjde např. o místního notáře nebo pověřený orgán státní správy).
   Takto ověřenou plnou moc je následně třeba opatřit v USA speciální doložkou – tzv. apostilou. Za tímto účelem bude prodávající muset navštívit příslušný orgán, který je k tomuto v USA pověřen (např. v ČR je v některých případech příslušné Ministerstvo spravedlnosti a v některých případech Ministerstvo zahraničních věcí).
   Plnou moc s úředním ověřením podpisu prodávající a opatřenou apostilou pak prodávající zašle do ČR, kde ji je nutné nechat celou úředně přeložit, a to včetně doložky o ověření a apostily. Následně je třeba zajistit Váš úředně ověřený podpis. Plná moc musí být tedy ve finále dvojjazyčná – psaná anglicky a česky.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 15. Koupě bytu od cizince - ověření podpisu

  Vážená paní Černochová,

  moc Vám děkuji za odpověď na můj dotaz z 30.9.2020 (koupě bytu v ČR od Američanky). Ve Vaší odpovědi píšete o úředním ověření plné moci. Já jsem ale měla na mysli to, zda-li je možné (případně jak), aby Američanka podepsala v USA kupní smlouvu (ne tedy plnou moc k prodeji bytu), na té kupní smlouvě si nechala v USA ověřit podpis tak, aby ho katastr nemovitostí v ČR uznal za správně úředně ověřený. Mohla byste mi, prosím, ještě poradit, zda-li to je možné udělat takto- tedy v USA podepsat přímo kupní smlouvu, ověřit podpis a zaslat zpět do ČR, kde bych již jen já nechala úředně ověřit svůj podpis a poté bych dala návrh do katastru nemovitostí? Děkuji Vám!

 16. Viktorie Vránová

  Dobrý den,

  měla bych tento dotaz:
  je možné ověřit dokument (kupní smlouvu) na 2x? Chceme prodat nemovitost v místě bydliště kupujícího. Zde však nemáme trvalé bydliště, je vzdálené 100 km od místa koupě. Svůj podpis na dokumentu bych nejprve nechala ověřit v místě svého bydliště a poté bych ho zaslala poštou k ověření budoucímu kupci na jeho trvalou adresu. Smlouvu např. podepíšu 20.2. 22 a zároveň nechám ten den ověřit. Kupující např. podepíše smlouvu 25.2. 22 a nechá ten samý den ověřit. Je takový způsob přípustný s ohledem na to, že na smlouvě budou rozdílná data při podpisu smlouvy?
  Děkuji za odpověď.

Řešíte něco podobného? Pomůžeme vám.

Specializujeme se výhradně na právo nemovitostí. Ve smlouvách tak umíme najít důležité nuance a souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé. Postaráme se o to, aby na vás nikdy nevyskočil onen pověstný “ďábel ukrytý v detailu”.

Vyberte si nevhodnější službu,
domluvte rychlou konzultaci nebo nám prostě napište.

JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

V advokacii jsem 15 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Píši odborné publikace i popularizační články, konzultuji kolegům advokátům a xxx. Napište mi na e-mail poptavka@realitniadvokati.cz, případně přes kontaktní formulář. Zaručím se vám, že vše klapne na první dobrou.

Rychlá online konzultace